Kvartalsrapport april–juni 2019

Hög förvärvstakt och fortsatt god marknad

Regulatorisk pressmeddelande

  • Nettoomsättningen ökade med 6 % och uppgick till 5 087 (4 790) MSEK
  • Organiska tillväxten uppgick till -1 (4) %
  • Orderstocken var 25 % högre och uppgick till 13 905 (11 139) MSEK
  • EBITA minskade med 2 % och uppgick till 274 (280) MSEK
  • EBITA-marginalen uppgick till 5,4 (5,9) %
  • Resultat efter skatt uppgick till 201 (212) MSEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 131 (319) MSEK
  • Nettoskuldsättningen uppgick till -2 612 (-1 896) MSEK
  • Sju förvärv har genomförts under kvartalet som på årsbasis tillför en omsättning på cirka 340 MSEK
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,99 (1,05) SEK

Kommentar från vd

Efterfrågan på teknisk service och installationer är fortsatt god på våra marknader. Omsättningen ökade i andra kvartalet och Bravida fortsätter att växa inom service. EBITA-marginalen var lägre jämfört med föregående år på grund av lägre resultat i Norge och Danmark. Orderstocken fortsatte att öka och är på en ny rekordnivå. Den höga förvärvstakten har fortsatt och i kvartalet har sju förvärv slutförts.

Omsättningstillväxt genom förvärv
Bravida fortsatte att växa under andra kvartalet och omsättningen steg 6 procent genom förvärv. Serviceomsättningen ökade med 11 procent i kvartalet, vilket är glädjande eftersom serviceuppdragen som regel är återkommande affärer. Marknaden är generellt sett fortsatt god vilket reflekteras i en högre orderingång. Vår orderstock ökade med drygt 400 MSEK till en ny rekordnivå på 13,9 miljarder SEK. Den höga orderstocken har gett oss möjlighet att fokusera än mer på projektselektering. Detta tillsammans med att produktionen i våra stora projekt var i en mindre intensiv fas är en förklaring till att den organiska tillväxten blev -1 procent i kvartalet.

Lägre EBITA-marginal men stabilt kassaflöde
EBITA-marginalen förbättrades i Sverige och Finland medan den minskade i Norge och Danmark. I Norge har vi i kvartalet slutfört de två förlustprojekten som vi tidigare berättat om. Projekten ingick i orderstocken vid förvärvet av Oras och har inneburit stora projektnedskrivningar. I Danmark har integrationskostnader relaterade till förvärven påverkat resultatet negativt. Sammantaget har detta medfört en lägre EBITA-marginal i kvartalet.

Kassaflödet var fortsatt stabilt och kassagenereringen uppgick till 113 procent.

Förvärv fortsätter att stärka Bravida
Bravidas tillväxt och marknadsposition inom både service och installation fortsätter att stärkas genom förvärv. Under året har vi hittills slutfört tolv förvärv, varav sju i kvartalet, som tillfört en årlig omsättning på närmare 700 MSEK. Förvärven stärker vår lokala marknadsposition, kompletterar vår verksamhet och breddar vårt kunderbjudande.

De senaste fem åren har vi genomfört 70 förvärv som tillfört en omsättning på drygt 6 miljarder kronor med god lönsamhet. Bravida har en fungerande förvärvsmodell som skapar värde för våra aktieägare och min bedömning är att vi kan fortsätta växa genom förvärv även framöver.

Framtidsutsikter
Bravidas risknivå är välbalanserad genom att vi finns på ett 160-tal orter i Norden och har över 55 000 kunder inom olika segment. Vår geografiska spridning, vårt breda erbjudande och vår stabila och differentierade kundbas ger oss en låg exponering mot enskilda marknader och kunder.

Orderstocken är på en rekordhög nivå och tyngdpunkten i orderstocken är många små och medelstora installationsprojekt. Tillsammans med vår stora serviceverksamhet kommer orderstocken att bidra till en stabil omsättningsutveckling även framöver. Den långsiktiga underliggande lönsamheten är däremot fortsatt god och jag ser positivt på vår framtida utveckling.

Mattias Johansson, Stockholm i juli 2019För mer information, vänligen kontakta:
Mattias Johansson, vd och koncernchef. Telefon: +46 8 695 20 00
Åsa Neving, CFO. Telefon: +46 8 695 22 87
[IRcontact@bravida.com]

Denna information är sådan information som Bravida Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juni 2019 kl. 11:30 CET.


Rapporten presenteras klockan 13:30 av vd och koncernchef Mattias Johansson och CFO Åsa Neving. Presentationen sker på engelska och går att följa på webben eller via telefon. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor.


Länk till webbsändning:
https://tv.streamfabriken.com/bravida-q2-2019

Telefonnummer för telefonkonferens:
SE: +46 8 505 583 53
UK: +44 3333 0090 31
US: +1 646 722 49 57

Rapporten och presentationen kommer att finnas tillgängliga på www.bravida.se/investerare/.