Kvartalsrapport januari–mars 2019

Stark tillväxt och ett stabilt resultat

Regulatorisk pressmeddelande

 • Nettoomsättningen ökade med 10 % och uppgick till 5 013 (4 557) MSEK
 • Organiska tillväxten uppgick till 5 (1) %
 • Orderstocken var 24 % högre och uppgick till 13 474 (10 825) MSEK
 • EBITA ökade med 11 % och uppgick till 251 (226) MSEK
 • EBITA-marginalen uppgick till 5,0 (5,0) %
 • Resultat efter skatt uppgick till 178 (168) MSEK
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,88 (0,83) SEK och efter utspädning till 0,88 (0,83) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 414 (58) MSEK
 • Nettoskuldsättningen uppgick till 2 115 (1 841) MSEK
 • Fem förvärv har genomförts under kvartalet som på årsbasis tillför en omsättning på cirka 345 MSEK
 • Från den 1 januari 2019 tillämpas IFRS 16 för koncernens leasingavtal och samtliga siffror för 2019 är inklusive denna förändring. Förändringen har påverkat EBITA positivt med 3 MSEK, finansiella kostnader har ökat med 5 MSEK. Utgående nettoskuld har ökat med 980 MSEK. Tidigare perioder är ej omräknade och redovisas enligt IAS 17.

Kommentar från vd

I första kvartalet 2019 levererar Bravida en stark tillväxt och ett stabilt resultat. Orderstocken är på rekordnivå och kassaflödet de senaste 12 månaderna är väl över vårt finansiella mål. Prioriterade målsättningar för Bravida är att växa inom service och att vara marknadsledande på de orter där vi finns. Under årets inledning har serviceverksamheten fortsatt att växa och tio förvärv som stärker vår lokala marknadsposition har genomförts.

God organisk tillväxt och ett stabilt resultat
För åttonde kvartalet i rad rapporterar Bravida organisk tillväxt. Genom god tillväxt i Norge, Danmark och Finland uppnår vi en total tillväxt på 10 procent i kvartalet, varav 5 organiskt. Serviceomsättningen ökade med 7 procent, vilket är godkänt då serviceuppdragen som regel är återkommande.

Resultatutvecklingen är stabil med förbättring i Sverige, Danmark och Finland. Resultatet i Norge försämrades, vilket förklaras av nedskrivningar i två stora projekt som ingick i orderstocken vid förvärvet av Oras. Slutavräkning för dessa projekt kommer att ske under andra kvartalet 2019.

I Sverige förbättrade vi EBITA-marginalen genom en högre bruttovinstmarginal som ett resultat av god kontroll i vår projektverksamhet. I Danmark förbättrades EBITA-marginalen genom relativt lägre administrativa kostnader. Tack vare både god organisk tillväxt och förvärv fortsätter vi att närma oss en kritisk massa i Finland, vilket också resulterat i en förbättrad EBITA-marginal.

Ett starkt kassaflöde
Kassagenereringen uppgick till 131 procent, vilket är väsentligt över vårt mål. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 414 MSEK.

Förvärv fortsätter att stärka Bravida
Bravidas tillväxt och marknadsposition inom både service och installation fortsätter att stärkas genom förvärv. Under året har Bravida förvärvat tio bolag, varav fem efter kvartalets utgång. Förvärven tillför en årlig omsättning på drygt 600 MSEK. Det är mycket glädjande att vi ökat förvärvstakten i Danmark, med fem förvärv hittills under 2019. Branschen är fortfarande mycket fragmenterad med stora möjligheter till konsolidering och  vi ser att vi även fortsättningsvis kommer att kunna utvecklas och växa via förvärv.

Framtidsutsikter
Bravidas risknivå är välbalanserad genom att vi finns på ett 160-tal orter i Norden och har över 55 000 kunder inom olika segment. Vår geografiska spridning, vårt breda erbjudande och vår stabila och differentierade kundbas ger oss en låg exponering mot enskilda marknader och kunder.

Orderstocken är på en hög nivå och tyngdpunkten i orderstocken är många små och medelstora installationsprojekt som tillsammans med vår stora serviceverksamhet kommer att bidra till en stabil utveckling även framöver.

Mattias Johansson, Stockholm i maj 2019


För mer information, vänligen kontakta:
Mattias Johansson, vd och koncernchef. Telefon: +46 8 695 20 00
Peter Norström, IR-kontakt. Telefon: +46 8 695 20 07
[IRcontact@bravida.com]

Denna information är sådan information som Bravida Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj 2019 kl. 07:30 CET.


Rapporten presenteras klockan 09:30 av vd och koncernchef Mattias Johansson. Presentationen sker på engelska och går att följa på webben eller via telefon. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor.


Länk till webbsändning:
https://tv.streamfabriken.com/bravida-q1-2019

Telefonnummer för telefonkonferens:
SE: +46 8 5055 83 69
UK: +44 33 3300 9261
US: +1 833 526 83 81

Rapporten och presentationen kommer att finnas tillgängliga på bravida.se/investerare/.