Förändring av antalet aktier och röster i Bravida Holding AB

Bravida Holding AB (BRAV) meddelade idag en förändring av antalet aktier och röster i bolaget till följd av att bolaget emitterat 500 000 C-aktier.

Regulatorisk pressmeddelande

Antalet utestående aktier i Bravida Holding AB (publ) uppgår per den 30 november 2021 till 204 416 598 aktier, varav 203 323 771 stamaktier med en röst vardera samt 1 092 827 C-aktier med 1/10 röst var. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 203 433 054.

Informationen är sådan som Bravida Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 november 2021.


För mer information, vänligen kontakta:
Peter Norström, IR-ansvarig
peter.norstrom@bravida.se
+46 8 695 20 07