Förändring av antalet röster i Bravida Holding AB

Bravida Holding AB (BRAV) meddelar idag en förändring i antalet röster i bolaget till följd av att styrelsen beslutat att omvandla C-aktier till stamaktier för vidareleverans till deltagare i incitamentsprogram.

Regulatorisk pressmeddelande

Vid årsstämman 2018 beslutades om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Bravidakoncernen (”LTIP 2018”). Tilldelning under programmet har genomförts efter att den första kvartalsrapporten för 2021 offentliggjordes den 26 april. Som ett led i tilldelningen har Bravidas styrelse beslutat att omvandla 348 227 C-aktier till stamaktier för vidareleverans till deltagare i LTIP 2018. Antalet röster i bolaget har därmed ökat under innevarande månad, medan antalet aktier har varit oförändrat.

Antalet utestående aktier i Bravida Holding AB (publ) uppgår per den 31 maj 2021 till 203 816 598 aktier, varav 203 323 771 stamaktier med en röst vardera, samt 492 827 C-aktier med 1/10 röst var. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 203 373 053,7.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Norström, IR-ansvarig Bravida
Telefon: +46 8 695 20 07
peter.norstrom@bravida.se
 


Informationen är sådan som Bravida Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden samt lagen om handel med finansiella instrument (1991:980). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-31 09:30 CET.