Kvartalsrapport april-juni 2021

Återhämtning i serviceverksamheten gav tillväxt i kvartalet

Regulatorisk pressmeddelande

  • Nettoomsättningen ökade med 3 % och uppgick till 5 570 (5 382) MSEK
  • Orderstocken uppgick till 14 908 (14 952) MSEK
  • EBITA ökade med 3 % och uppgick till 327 (317) MSEK
  • EBITA-marginalen uppgick till 5,9 (5,9) %
  • Resultat efter skatt uppgick till 246 (238) MSEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 317 (728) MSEK
  • Nettoskuldsättningen uppgick till -1 600 (-1 185) MSEK
  • Fem förvärv har genomförts under kvartalet som på årsbasis tillför en omsättning på cirka 349 MSEK
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,23 (1,17) SEK
 

Kommentar från vd

Organisk tillväxt i Sverige, Danmark och Finland. Orderingången ökade med 12 procent drivet av en god efterfrågan på service som växte i kvartalet. En förbättrad efterfrågan på installationsprojekt ökade orderstocken med 510 MSEK.

Nettoomsättning och EBITA-marginal 
Med hänsyn till starka jämförelsesiffror och en fortsatt negativ påverkan från pandemin, främst i Norge, är jag nöjd med utvecklingen i kvartalet.

Nettoomsättningen ökade med 3 procent i kvartalet. Omsättningen inom service ökade i samtliga länder medan volymen från installationsprojekt minskade i Norge och Danmark. Vi noterar dock en positiv utveckling i slutet av kvartalet främst i Danmark.

Serviceverksamheten växte med 13 procent och bidrog till en organisk tillväxt på nästan en halv procentenhet. Vi rapporterar organisk tillväxt i alla länder förutom i Norge, som påverkats av ökade nedstängningar i inledningen av kvartalet. 

Den lägre produktionstakten inom installationsverksamheten förklaras av den försämrade orderingången under 2020. Även viss fördröjning av projektplanering och uppstart hos kunderna förklarar den lägre aktiviteten. Orderstocken för installationsprojekt växte med 1,1 miljard SEK under första halvåret, vilket leder till ökade produktionsvolymer i kommande kvartal. 

EBITA-marginalen som var oförändrad 5,9 procent förbättrades i Sverige och Finland och var oförändrad i Norge och Danmark. Vår finska verksamhet fortsätter att utvecklas i positiv riktning som ett resultat av bra projektselektering och en ökad serviceverksamhet samt en starkare marknadsposition.  

Kassaflödet 
Det operativa kassaflödet minskade under kvartalet. Föregående år var kassaflödet på en historiskt hög nivå, vilket förklaras av mycket låga nivåer på rörelsekapitalet. I år ser vi en normalisering av rörelsekapitalet de två första kvartalen jämfört med föregående år, vilket leder till ett lägre kassaflöde från den löpande verksamheten. I förhållande till nettoomsättningen ligger rörelsekapitalet fortsatt på en bra nivå, -6,8 procent.

Vi har några större oreglerade fordringar i Danmark mot två offentliga kunder som har påverkat kassaflödet negativt under året. Dessa projekt är produktionsmässigt i sin slutfas och kommer att avgöras i skiljedom. Vår bedömning är att dessa inte kommer att få någon väsentlig resultatpåverkan.

Förvärv 
Under 2021 har vi hittills tillträtt tio förvärv, varav ett i juli, med en sammanlagd årsomsättning på cirka 584 MSEK. 

Vi har som tidigare kommunicerat, tecknat ett intentionsavtal om förvärv av Minelkoncernen i Norge. Intentionsavtalet gäller till och med 30 september 2021, men båda parter är överens om att förutsättning för att genomföra affären inte finns för närvarande.

Vår bedömning är att möjligheten till förvärv generellt fortsatt är mycket goda.

Hållbarhet
Vårt ökade fokus på hållbara tjänster har bland annat resulterat i GreenHub och Bravida Charge. GreenHub är ett fossilfritt servicekoncept som vi erbjuder våra kunder i nio städer i Norden. Bravida Charge lanserade vi i mars, en helhetslösning för elbilsladdning och administration av betalning. Efterfrågan är god – de första leveranserna har genomförts under det andra kvartalet.

Vår eget klimatavtryck har högsta fokus och som en del av den omställningen ska minst 30 procent av fordonsflottan vara fossilfri 2025. Hittills i år uppgår antal beställda elbilar till drygt 160 stycken.

Framtidsutsikter
Vi ser en tydlig återhämtning inom serviceverksamheten och den efterfrågan som minskade avsevärt under 2020 på grund av pandemin har normaliserats under kvartalet. Efterfrågan på installationer har förbättrats under våren. Inom installationsverksamheten ökar efterfrågan på nybyggnation och renovering av bostäder, industrilokaler och lager samt ombyggnad och uppgradering av kontorslokaler.

Som alla vet och som tidigare kommunicerats ökar råvarupriserna kraftigt och det finns risk för materialbrist inom vissa områden. I Bravida har vi en bra systematik för att hantera detta. Vi arbetar både med avtalen och långa partnerskap på leverantörsidan och med prishöjningar mot våra kunder. Vi ser därmed ingen betydande risk för att högre råvarupriser ska påverka vår marginal på längre sikt. 

Marknadsutsikterna har förbättrats under kvartalet och efterfrågan på hållbara klimatsmarta lösningar kommer att bidra till en växande marknad.

Mattias Johansson
Stockholm i juli 2021

 

För mer information, vänligen kontakta: 

Mattias Johansson, vd och koncernchef. Telefon: +46 8 695 20 00
Åsa Neving, CFO. Telefon: +46 8 695 22 87 

IR Kontakt: peter.norstrom@bravida.se

Rapporten presenteras klockan 09:30 av vd och koncernchef Mattias Johansson och CFO Åsa Neving. Presentationen sker på engelska och går att följa på webben eller via telefon. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor.

Länk till webbsändning
https://tv.streamfabriken.com/bravida-q2-2021

Telefonnummer för telefonkonferens
SE:  +46850558356    (Lokalt tel.nr) 
UK:  +443333009264  (Lokalt tel.nr)
US:  +1 6319131422   (Lokalt tel.nr PIN: 22491044#)
 


Denna information är sådan som Bravida Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-07-16 07:30 CET.