Kvartalsrapport januari–mars 2021

Förbättrad EBITA-marginal och en växande orderstock

Regulatorisk pressmeddelande

•    Nettoomsättningen minskade med 3 % och uppgick till 5 233 (5 401) MSEK
•    Orderstocken uppgick till 14 397 (14 985) MSEK
•    EBITA minskade med 2 % och uppgick till 266 (272) MSEK
•    EBITA-marginalen uppgick till 5,1 (5,0) %
•    Resultat efter skatt uppgick till 202 (196) MSEK
•    Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 144 (560) MSEK
•    Nettoskuldsättningen uppgick till -1 134 (-1 698) MSEK
•    Fyra förvärv har tillträtts under kvartalet som på årsbasis tillför en omsättning på cirka 300 MSEK
•    Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,02 (0,97) och efter utspädning 1,02 (0,96) SEK
 

Kommentar från vd
EBITA-marginalen ökade till 5,1 procent. Orderingången förbättrades och orderstocken ökade med 606 MSEK under kvartalet.    

Nettoomsättning och EBITA-marginal 
Efter förutsättningarna är jag nöjd med omsättning och resultat i kvartalet. Utfallet blev bättre än jag hade förväntat mig med tanke på de ökade nedstängningarna i kvartalet. Nettoomsättningen minskade med 3 procent i kvartalet, vilket förklaras av lägre produktion inom service- och installationsverksamheten i Norge. I Sverige och Danmark var omsättningen stabil samtidigt som den ökade i Finland. 

Nettoomsättningen inom installationsverksamheten minskade i Norge och Danmark. Den organiska tillväxten uppgick till -4 procent och förvärven bidrog med 3 procents tillväxt. Valutakursförändringar påverkade tillväxten negativt med -2 procent.

I kvartalet ökade efterfrågan på service i Sverige och Danmark. Serviceverksamheten har dock fortsatt påverkats negativt av pandemin främst i Norge och södra Sverige, då både behovet minskat och vi i flera fall inte har haft tillträde till serviceobjekten på grund av försiktighetsåtgärder. Efterfrågan på tekniska installationer är stabil, den pågående pandemin har dock medfört att projektplanering och investeringsbeslut har fördröjts hos kunderna, vilket förklarar den lägre aktiviteten inom intallationsverksamheten.

Vi ser ett förbättrat orderläge inom installationsverksamheten genom en ökad orderstock i Norge och Sverige. I kvartalet ökade orderstocken med 606 MSEK, varav i Norge med 372 MSEK.

EBITA-marginalen förbättrades i Danmark och Finland, vilket bidrog till en förbättrad EBITA-marginal på 5,1 (5,0) procent.

Detta trots att vi som planerat haft högre kostnader för påbörjad implementering av vår nya affärsplan och digitala strategi samtidigt som kostnaden för vårt prestationsbaserade incitamentsprogram, LTIP, ökat med den stigande aktiekursen.

Stabil kassagenerering och låg skuldsättning 
Kassagenereringen uppgick till 121 procent, vilket är över vårt mål på 100 procent. Bravidas nettoskuld är på en fortsatt rekord låg nivå, 0,6 gånger EBITDA och väsentligen under vårt mål, 2,5 gånger EBITDA. Kassaflödet i kvartalet försämrades i jämförelse med föregående år, vilket förklaras av minskad produktion och färre nystartade projekt inom installationsverksamheten. Kassaflödet påverkas positivt vid start av stora projekt.

Förvärv fortsätter att stärka Bravida
Under 2021 har Bravida hittills tillträtt fem förvärv med en sammanlagd årsomsättning på drygt 300 MSEK. Vi har dessutom tecknat avtal om två förvärv i Sverige med en sammanlagd omsättning om cirka 125 MSEK. Vår bedömning är att möjligheten till förvärv är fortsatt mycket goda.

Hållbarhet 
För att möta det ökande behovet av elbilsladdnings infrastruktur för företagskunder såväl som privatpersoner har Bravida utvecklat en helhetslösning, Bravida Charge. Genom att erbjuda våra kunder en helhetslösning inom laddning och administration förenklar vi valet att välja fossilfritt. Bravida Charge är ett av initiativen i Bravidas långsiktiga strategi om att minska både våra kunders och vårt eget klimatavtryck.

Framtidsutsikter
Min bedömning är att efterfrågan på den nordiska service- och installationsmarknaden successivt ökar något under 2021. När vi återgår till en mer normaliserad situation kommer behovet av service som har blivit eftersatt under pandemin att öka. Inom installationsverksamheten ökar efterfrågan på nybyggnation och renovering av bostäder, industrilokaler och lager samt ombyggnad och uppgradering av kontorslokaler. Vi ser inga problem med materialförsörjningen för närvarande men vi kommer att bli påverkade av stigande råvarupriser, vilket vi tar höjd för i prissättningen av framtida kundleveranser.
 
Även om de kortsiktiga marknadsutsikterna fortsatt är osäkra så kommer efterfrågan på våra tjänster alltid att finnas och dessutom förstärkas av våra kunders ambitioner att hitta hållbara och klimatsmarta lösningar.

Mattias Johansson
Stockholm i april 2021

För mer information, vänligen kontakta: 
Mattias Johansson, vd och koncernchef
Telefon: +46 8 695 20 00
Åsa Neving, CFO
Telefon: +46 8 695 22 87 

IR Kontakt: peter.norström@bravida.se

Rapporten presenteras klockan 15:00 av vd och koncernchef Mattias Johansson och CFO Åsa Neving. Presentationen sker på engelska och går att följa på webben eller via telefon. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor. 

Länk till webbsändning:
https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=7CA0AE1D-0803-4F68-8165-FDF5FE1480FE&LangLocaleID=1033

Telefonnummer för telefonkonferens
SE:  0856618430    (Lokalt tel.nr) 
UK:  08448228902  (Lokalt tel.nr)
US:  19177200181  (Lokalt tel.nr)
Internationellt uppringningsnummer: +44 (0) 2071 928501 

Konferens-ID: 3136593#


Denna information är sådan som Bravida Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-04-26 12:00 CET.