Nyemission och återköp av C-aktier för incitamentsprogram

Styrelsen i Bravida Holding AB (”Bravida”), (Nasdaq Stockholm: BRAV), har idag beslutat om nyemission och omedelbart därefter återköp av 500 000 C-aktier.  

Pressmeddelande

Med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 23 oktober 2020 har Bravidas styrelse beslutat att öka aktiekapitalet med 10 000 kronor genom en riktad kontantemission av 500 000 C-aktier till Nordea Bank Abp, filial i Sverige (”Nordea”) till en teckningskurs motsvarande aktiernas kvotvärde. Vidare har Bravidas styrelse beslutat att omedelbart återköpa samtliga 500 000 C-aktier från Nordea till samma pris som teckningskursen. 

Syftet med emissionen och återköpet är att säkerställa leverans av stamaktier till anställda inom koncernen som deltar i det prestationsbaserade incitamentsprogram, LTIP 2020, som antogs på extra bolagsstämman den 23 oktober 2020, genom att Bravida senare omvandlar C-aktierna till stamaktier.  

Bravida innehar sedan tidigare 341 054 C-aktier. C-aktierna saknar rätt till vinstutdelning och berättigar till 1/10-dels röst vardera.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Peter Norström, IR-ansvarig 
peter.norstrom@bravida.se
+46 8 695 20 07