Nyemission och återköp av C-aktier för incitamentsprogram

Stockholm – Styrelsen i Bravida Holding AB (”Bravida”), (Nasdaq Stockholm: BRAV), har idag beslutat om nyemission och omedelbart därefter återköp av 600 000 C-aktier.

Regulatorisk pressmeddelande

Med stöd av bemyndigande från årsstämman den 26 april 2021 har Bravidas styrelse beslutat att öka aktiekapitalet med 12 000 kronor genom en riktad kontantemission av 600 000 C-aktier till Nordea Bank Abp, filial i Sverige (”Nordea”) till en teckningskurs motsvarande aktiernas kvotvärde. Vidare har Bravidas styrelse beslutat att omedelbart återköpa samtliga 600 000 C-aktier från Nordea till samma pris som teckningskursen.  

Syftet med emissionen och återköpet är att säkerställa leverans av stamaktier till anställda inom koncernen som deltar i det prestationsbaserade incitamentsprogram, LTIP 2021, som antogs på årsstämman den 26 april 2021, genom att Bravida senare omvandlar C-aktierna till stamaktier.  

Bravida innehar sedan tidigare 492 827 C-aktier. C-aktierna saknar rätt till vinstutdelning och berättigar till 1/10-dels röst vardera.

För mer information, vänligen kontakta:
Peter Norström
IR-kontakt
peter.norstrom@bravida.se
+46 8 695 20 07