Förändring av antalet aktier och röster i Bravida Holding AB

Bravida Holding AB (BRAV) meddelade idag en förändring av antalet aktier och röster i bolaget till följd av att bolaget emitterat 500 000 C-aktier.

Regulatorisk pressmeddelande

Antalet utestående aktier i Bravida Holding AB (publ) uppgår per den 31 oktober 2022 till 204 916 598 aktier, varav 203 722 271 stamaktier med en röst vardera samt 1 194 327 C-aktier med 1/10 röst var. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 203 841 703.


För mer information, vänligen kontakta:
Peter Norström, IR-ansvarig
peter.norstrom@bravida.se
+46 8 695 20 07


Informationen är sådan som Bravida Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument (1991:980). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-10-31 13:00 CET.