Kvartalsrapport april – juni 2022

Stark organisk tillväxt och rekordmånga förvärv

Regulatorisk pressmeddelande

• Nettoomsättningen ökade med 16 procent och uppgick till 6 434 (5 570) MSEK
• Orderstocken ökade med 17 procent och uppgick till 17 436 (14 908) MSEK
• EBITA ökade med 15 procent och uppgick till 376 (327) MSEK
• EBITA-marginalen uppgick till 5,9 (5,9) procent
• Resultat efter skatt uppgick till 286 (246) MSEK
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 62 (317) MSEK
• Nettoskuldsättningen uppgick till -1 760 (-1 600) MSEK
• Tio förvärv har tillträtts under kvartalet som på årsbasis tillför en omsättning på cirka 624 MSEK
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,39 (1,23) respektive 1,38 (1,23) SEK


Kommentar från vd
Under kvartalet ökade den totala nettoomsättningen med 16 procent, varav 8 procent organiskt. Orderingången ökade med 9 procent och orderstocken är nu på högsta nivån någonsin. Med en stabil efterfrågan och en rekordhög orderstock är Bravida fortsatt väl positionerat inför kommande kvartal.

 

Nettoomsättning och EBITA
Jag är nöjd med utvecklingen under kvartalet och framför allt med den höga organiska tillväxten på 8 procent. Återigen levererar vi en stabil rapport där vi ser en fortsatt god efterfrågan och en orderstock som ännu en gång är på rekordnivå. EBITA-marginalen var oförändrad på 5,9 procent. Tillsammans med några av våra leverantörer har vi stärkt inköpssamarbetet ytterligare och hjälpt varandra på olika sätt att hålla emot prisökningar och hantera tillgång på material. Arbetet med koncernens initiativ för att framtidssäkra lönsamhet och tillväxt pågår i hög takt, där vi i kvartalet tagit kostnader på 22 MSEK. Det är glädjande att se att arbetet med att förbättra lönsamheten i Finland fortsätter ge resultat på marginalen. Den norska verksamheten har haft en kraftig tillväxt men med försämrad marginal, som delvis förklaras av en förändrad  försäljningsmix mot mer installation. Vi har initierat ett flertal aktiviteter för marginalhöjande åtgärder. En annan bidragande faktor är att kostnaden för sjukfrånvaron i Norge fortsatt är på en relativt hög nivå i kvartalet.

 

Stabilt kassaflöde och fortsatt låg skuldsättning
Det operativa kassaflödet minskade under kvartalet vilket i huvudsak förklaras av periodisering av betalda leverantörsskulder, tidigareläggning av materialinköp som påverkar lagerhållning och ökad betald skatt. Skuldsättningen är fortsatt på en låg nivå.

 

Förvärv
Förvärven är på en rekordnivå för Bravida. Hittills i år är 21 förvärv genomförda, varav fem under juli, vilka bedöms tillföra en omsättning på cirka 1 565 MSEK. I kvartalet har vi genomfört 10 förvärv som bedöms tillföra en omsättning på cirka 624 MSEK. Vi har under de senaste åren byggt upp ett betydande antal potentiella förvärvskandidater som vi nu exekverar på. Framöver ser vi fortsatt goda möjligheter att hålla en god förvärvstakt, dock inte på samma nivå som under det första halvåret 2022. Vi förväntar oss en lägre prisnivå för framtida förvärvsobjekt med hänsyn till den allmänna ekonomiska utvecklingen.

 

Hållbarhet
Bravida leder och driver utvecklingen i branschen och jag är stolt över att vi är den aktör som vågar bryta ny mark. Redan 2019 lanserade vi en miljöprofilerad bilpolicy för våra anställda och för snart ett år sedan lanserade vi Bravida GreenHub – hållbara servicetjänster i stadskärnorna. Det senaste kvartalet ser vi en ökande efterfrågan på våra tjänster vilket signalerar att marknaden börjar mogna för fossilfria serviceleveranser. Vi har nu knutit serviceavtal med flera större företag, verksamma i citykärnorna och det är glädjande att vi tillsammans med våra kunder verkar för att minska utsläppen.

 

Framtidsutsikter 
Marknadsutvecklingen de närmsta kvartalen bedömer jag som stabil med reservation för att omvärldsfaktorer gör den mer svårbedömd än vanligt. Bravida har hittills inte sett några betydande effekter på efterfrågan på grund av rådande omvärldsfaktorer. Efterfrågan på service kommer att vara fortsatt god samtidigt som efterfrågan på installationer är mer svårbedömd då vissa segment är mer känsliga för makroekonomiska effekters påverkan. Generellt, med sjunkande råvarupriser förväntar vi oss att pris för material kommer att justeras ned, men det har varit och är en utmanande tid och det är i dessa tider som partnerskap testas och det långsiktiga samarbetet blir än mer viktigt. Likaväl som våra kunder uppskattar och värderar Bravida som en stabil leverantör så är det något vi värdesätter hos våra leverantörer, vilket kommer prioriteras ännu högre på vår agenda framöver. I en osäker marknad har vi fortsatt stort fokus på orderläget hos våra drygt 300 avdelningar. Bravidas decentraliserade affärsmodell möjliggör en betydande flexibilitet vad gäller anpassning av kostnader och resursplanering. De höga energipriserna kommer sannolikt att skynda på den gröna omställningen och beslut om energieffektiviseringar i fastigheter. Jag känner mig trygg inför kommande kvartal då vi har en stabil efterfrågan och en stark orderstock.


Mattias Johansson
Stockholm i juli 2022


 

Rapporten presenteras klockan 09:30 av vd och koncernchef Mattias Johansson och CFO Åsa Neving. Presentationen sker på engelska och går att följa på webben eller via telefon. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor via telefonkonferensen.


Länk till webbsändning
https://tv.streamfabriken.com/bravida-q2-2022

Telefonnummer för telefonkonferens
SE: +46-8-50516386
UK: +44-20-319-84884
US: +1-412-317-6300
PIN: 8385828#
  
Rapporten och presentationen kommer att finnas tillgängliga på www.bravida.se/investerare


För mer information, vänligen kontakta: 
Peter Norström, IR-ansvarig 
peter.norstrom@bravida.se
+46 8 695 20 07

 

Denna information är sådan som Bravida Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juli 2022, kl. 07:30.