Kvartalsrapport januari–mars 2022

Ett starkt kvartal med god organisk tillväxt

Regulatorisk pressmeddelande

• Nettoomsättningen ökade med 11 procent och uppgick till 5 826 (5 233) MSEK

• Orderstocken ökade med 20 procent och uppgick till 17 334 (14 397) MSEK

• EBITA ökade med 11 procent och uppgick till 295 (266) MSEK

• EBITA-marginalen uppgick till 5,1 (5,1) procent

• Resultat efter skatt uppgick till 227 (202) MSEK

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 341 (144) MSEK

• Nettoskuldsättningen uppgick till -829 (-1 134) MSEK

• Sex förvärv har tillträtts under kvartalet som på årsbasis tillför en omsättning på cirka 217 MSEK

• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,12 (1,02) respektive 1,11 (1,02) SEK
 

Kommentar från vd
Under kvartalet ökade den totala nettoomsättningen med 11 procent, varav 4 procent organiskt. Orderingången ökade med 13 procent 
och orderstocken är nu på högsta nivån någonsin. Med en rekordhög orderstock och en ökad efterfrågan på service är Bravida fortsatt väl positionerat inför kommande kvartal i allt mer osäkra tider.

 

Nettoomsättning och EBITA

I det första kvartalet har omvärlden präglats av Rysslands invasion av Ukraina och vi är djupt berörda av det lidande det orsakar. Bravida fördömer dessa våldshandlingar och stödjer humanitära åtgärder genom bidrag till UNHCR. I en samtid som präglas av geopolitisk oro och pandemi samt ökad inflation och räntenivå kan jag känna en stolthet och trygghet att Bravidas affärsmodell är motståndskraftig och att vi kan se tillbaka på ett framgångsrikt kvartal. Den totala tillväxten uppgick i kvartalet till 11 procent varav den organiska tillväxten var fyra procent och förvärv bidrog med fem procent. Jag är särskilt nöjd med den organiska tillväxten trots hög sjukfrånvaro i början av kvartalet på grund av Covid-19. Omsättningen ökade i alla länder och EBITA-marginalen var oförändrad på 5,1 procent och ökade i Norge och Finland. Det är glädjande att se att det hårda arbetet med att förbättra lönsamheten i Finland fortsätter ge resultat. Orderingången var god och i kvartalet växte orderstocken med 815 MSEK till den högsta nivån någonsin.

 

Förbättrat kassaflöde och låg skuldsättning

Kassaflödet förbättrades i kvartalet vilket lett till en rekordlåg skuldsättning. Kassagenereringen fortsatte att förbättras till 92 procent.

 

Förvärv

Förvärvsarbetet fortsätter med god intensitet. Under kvartalet har vi tillträtt sex förvärv med en sammanlagd årsomsättning på 217 MSEK. Dessutom har förvärvsavtal tecknats för ytterligare tre bolag med en årsomsättning om 414 MSEK. Framöver ser vi goda möjligheter att öka förvärvstakten då vi har en bra pipeline av möjliga bolag, en stark balansräkning och en stabil prisnivå för de tilläggsförvärv vi genomför.

 

Hållbarhet

Vi fortsätter att driva vårt hållbarhetsarbete framåt. Vårt erbjudande ger kunderna möjlighet att både installera klimatsmart, energirenovera gamla byggnader och service som upprätthåller fastighetens livslängd. Vi möter fortfarande en marknad som inte är helt redo för investeringen som krävs, men min bedömning är att det kommer förändras på sikt. Samtidigt går koncernens skifte mot elbilar i positiv riktning och hittills i år har det beställts 207 stycken. Dessvärre är leveranstiderna långa, vilket innebär att vi inte ser någon omedelbar effekt på våra koldioxidutsläpp. Sjukfrånvaro på grund av arbetsskador, LTIFR, har minskat med 22 procent. Norge ligger fortsatt väl under måltalet och förbättringar har skett i övriga länder. Bravida har i april kopplat hållbarhetskriterier till den befintliga kreditfaciliteten på 2,5 miljarder SEK. Hållbarhetskriterierna är kopplade till antalet beställda elbilar samt reduktion av LTIFR.

 

Framtidsutsikter

Vi gick in i 2022 med en positiv syn på både service- och installationsmarknaden. I grund och botten är min syn fortfarande positiv men konsekvenserna av kriget i Ukraina och de sanktioner som riktas mot Ryssland samt pandemirestriktioner i Kina har ytterligare påverkat materialflödet till byggindustrin negativt. Bravida har inte pågående verksamhet som direkt berörs av kriget men vi ser nu betydande kostnadsökningar och risk för materialbrist inom byggindustrin som kan komma att påverka byggkonjunkturen och installationsmarknaden framöver. I Bravida följer vi utvecklingen noga och vi har en bra systematik för att hantera materialpris- och andra kostnadsökningar och än så länge har påverkan varit begränsad och något vi hittills har kunnat kompensera för. 
 

Vår serviceverksamhet är betydligt mindre känslig för konjunktursvängningar och materialkostnadsökningar. Därutöver kommer EU:s gröna giv och taxonomin att vara stabiliserande faktorer vid en sämre konjunktur. Ett Europa som framåt vill göra sig mindre beroende av rysk energi innebär också en möjlighet för Bravida. Sannolikt kommer det innebära att våra kunder i ännu större utsträckning kommer att efterfråga mer energieffektiva lösningar framöver. Det är svårt att sia kring hur de olika externa faktorerna kommer att påverka framtiden men samtidigt är jag trygg i att vi har en stark orderstock, god efterfrågan på service och en stark affärsmodell som visat sin styrka vid tidigare kriser.
 

Mattias Johansson

Stockholm i april 2022

 

Rapporten presenteras klockan 09:30 av vd och koncernchef Mattias Johansson och CFO Åsa Neving. Presentationen sker på engelska och går att följa på webben eller via telefon. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor.
  

Länk till webbsändning

https://tv.streamfabriken.com/bravida-q1-2022

 

Telefonnummer för telefonkonferens

SE:  +46856642692

UK:  +443333009273

US:  +1 6319131422
PIN:  36255085#
 

Rapporten och presentationen kommer att finnas tillgängliga på www.bravida.se/investerare


För mer information, vänligen kontakta: 
Peter Norström, IR-ansvarig 
peter.norstrom@bravida.se
 +46 8 695 20 07

 

Denna information är sådan som Bravida Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2022, 07:30 CET.