Kvartalsrapport juli–september 2022

Stark organisk tillväxt och en fortsatt god orderingång

Regulatorisk pressmeddelande

• Nettoomsättningen ökade med 26 procent och uppgick till 6 097 (4 854) MSEK
• Orderstocken ökade med 17 procent och uppgick till 17 895 (15 269) MSEK
• EBITA ökade med 22 procent och uppgick till 357 (294) MSEK
• EBITA-marginalen uppgick till 5,9 (6,1) procent
• Resultat efter skatt uppgick till 270 (221) MSEK
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 78 (-139) MSEK
• Nettoskuldsättningen uppgick till -2 144 (-1 906) MSEK
• Fem förvärv har tillträtts under kvartalet som på årsbasis tillför en omsättning på cirka 724 MSEK
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,29 (1,09) SEK


Kommentar från vd
Den totala nettomsättningen ökade med 26 procent, varav 13 procent organiskt. Vinst per aktie ökade med 19 procent, trots stora investeringar i verksamheten. Min bedömning är att Bravida är väl positionerat inför kommande kvartal med en stor serviceandel och rekordhög orderstock.

Nettoomsättning och EBITA
Jag är nöjd med den goda tillväxten i kvartalet och framförallt med den höga organiska tillväxten på 13 procent. Vi ser en fortsatt god aktivitet inom service som växte med 30 procent och installation som växte med 22 procent. EBITA ökar med 63 miljoner kronor till 357 miljoner kronor, vilket medför en vinstökning med 19 procent per aktie. Vi noterar återigen en orderstock på rekordnivå.

Verksamheten i Sverige rapporterar en god tillväxt samt en fortsatt stabil marginal. Våra norska och danska verksamheter har haft en kraftig tillväxt både organiskt och genom förvärv framförallt inom installation men även inom service. Den förändrade omsättningsmixen i Norge och Danmark mot mer installation pressar marginalen då installationsverksamheten har lägre lönsamhet i jämförelse med service. I Finland växer vi genom förvärv och förbättrar marginalen genom en god lönsamhet i samtliga regionala enheter.

EBITA-marginalen minskade med 0,2 procentenheter till 5,9 procent. Den försämrade marginalen förklaras av lägre marginal i Norge och Danmark samt högre kostnader. Den lägre marginalen i Norge och Danmark beror, förutom förändrad omsättningsmix, främst på lägre lönsamhet i delar av projektverksamheten. De ökade administrativa kostnaderna hänförs till de förvärv som genomförts, samt satsningar i de nyetablerade affärsområdena för bland annat Automation och Technical FM, en moderniserad IT-plattform och nya digitala verktyg. Summerat så har vi under 2022 haft en tillväxt på 17 procent, kunnat investera för framtiden och samtidigt levererat en fortsatt stabil marginal.

Förbättrat kassaflöde och säkerställd finansiering
Det operativa kassaflödet och kassagenereringen förbättrades under kvartalet, kassagenereringen ökade från 80 procent till 88 procent. Bravida förnyade sitt lån om 500 MSEK från Svensk Exportkredit i ytterligare tre år. Skuldsättningen ligger fortsatt på en låg nivå.

Förvärv
Hittills i år har 21 förvärv genomförts som tillfört en omsättning på cirka 1 565 MSEK, i kvartalet har vi tillträtt fem förvärv. Efter en hög förvärvstakt under första halvåret är det naturligt att andra halvåret blir lugnare. Vi arbetar vidare med potentiella förvärvskandidater och även med att fylla på vår pipeline, som är på en god nivå. Med vår låga skuldsättning och goda pipeline ser vi fortsatt goda möjligheter att förvärva bolag, vilket främst kommer att avspegla sig under nästa år.

Hållbarhet
Det är mycket glädjande att de aktiviteter vi arbetar med för att minska arbetsskador har burit frukt och vi kan notera att arbetsskador de senaste tolv månaderna har minskat med 20 procent. Vi fortsätter i snabb takt att konvertera vår fordonspark, i år har vi beställt 947 stycken elfordon vilket är mer än 60 procent av beställda fordon. Vi fortsätter utveckla hållbara lösningar för våra kunder. Bland annat tar vår automationsverksamhet fram standardiserade lösningar för att kunna fjärrstyra och optimera energiförbrukningen i våra kunders byggnader

Framtidsutsikter 
Marknadsutvecklingen de närmsta kvartalen bedömer jag som osäker samtidigt som jag här och nu upplever en relativt stabil efterfrågan. Omvärldsfaktorer gör marknaden framöver mer svårbedömd än vanligt. Vi bedömer att efterfrågan på service kommer att vara fortsatt god samtidigt som efterfrågan på installationer är mer svårbedömd då vissa segment är mer känsliga för makroekonomiska effekter. 

För att ta nästa steg och accelerera våra satsningar i nya kunderbjudanden kommer vi att samla Technical FM, Automation och Energy Management under en ny division på koncernnivå, Growth Segment. Magnus Hamerslag, medlem i koncernledningen har tilldelats ansvar för dessa tillväxtområden. Oavsett marknadskonjunktur så ser vi dessa områden som högaktuella när samhället ställer om för att minska sin klimatpåverkan och energikostnad.

Bravidas decentraliserade affärsmodell ger en betydande flexibilitet vad gäller anpassning av kostnader och resursplanering. Vi kommer förmodligen att se en nedgång i efterfrågan och även viss press på marginalen framöver. Jag känner mig dock trygg inför kommande kvartal då vi i nuläget har en god efterfrågan, en stark orderstock och en bra portföljmix vilket ger oss goda förutsättningar att leverera en fortsatt stabil lönsamhet. De höga energipriserna kommer sannolikt också att vara till vår fördel genom att det skyndar på den gröna omställningen och beslut om energieffektiviseringar i fastigheter.
 

Mattias Johansson
Stockholm i oktober 2022


Rapporten presenteras klockan 09:30 av vd och koncernchef Mattias Johansson och CFO Åsa Neving. Presentationen sker på engelska och går att följa på webben eller via telefon. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor via telefonkonferensen.


Länk till webbsändning
https://ir.financialhearings.com/bravida-q3-2022

Telefonnummer för telefonkonferens
SE: +46-8-5051-6386
UK: +44-20-319-84884
US: +1-412-317-6300
Pinkod: 3110500#
  
Rapporten och presentationen kommer att finnas tillgängliga på www.bravida.se/investerare

För mer information, vänligen kontakta: 
Peter Norström, IR-ansvarig 
peter.norstrom@bravida.se
+46 8 695 20 07


Denna information är sådan som Bravida Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2022, kl.07.30.