Förändring av antalet röster i Bravida Holding AB

Bravida Holding AB (BRAV) meddelar idag en förändring i antalet röster i bolaget till följd av omvandling av C-aktier till stamaktier för vidareleverans till deltagare i incitamentsprogram.

Regulatorisk pressmeddelande

Vid Bravidas årsstämma 2020 beslutades om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Bravida-koncernen (”LTIP 2020”). Tilldelning har, efter att delårsrapporten för perioden 1 januari till 31 mars 2023 offentliggjordes, skett till totalt 148 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner, i enlighet med villkoren för LTIP 2020. Som ett led i tilldelningen har Bravidas styrelse beslutat att omvandla 400 000 C-aktier till stamaktier för vidareleverans till deltagare i LTIP 2020. Antalet röster i bolaget har därmed ökat, medan antalet aktier har varit oförändrat.  


Antalet utestående aktier i Bravida Holding AB (publ) uppgår per den 31 maj 2023 till 204 916 598 aktier, varav 204 122 271 stamaktier med en röst vardera, samt 794 327 C-aktier med 1/10 röst var. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 204 201 704.


För mer information, vänligen kontakta: 
Peter Norström, IR-ansvarig
peter.norstrom@bravida.se
+46 8 695 20 07
 


Informationen är sådan som Bravida Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument (1991:980). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-05-31 13:00 CET.