Kommuniké från Bravida Holding AB (publ):s årsstämma den 28 april 2023

Vid årsstämman i Bravida Holding AB (publ) idag beslutade aktieägarna om nedan beslut i enlighet med förslag från styrelsen och valberedningen.

Regulatorisk pressmeddelande

Fastställande av resultat- och balansräkningar, resultatdisposition och ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde den i årsredovisningen för räkenskapsåret 2022 intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Det beslutades även om en utdelning till aktieägarna om 3,25 kronor per stamaktie, totalt 661 897 821 kronor, och att bolagets resterande vinstmedel ska disponeras så att 3 326 737 053 kronor överförs i ny räkning. Onsdagen den 3 maj 2023 fastslogs som avstämningsdag för utdelningen. Årsstämman beviljade även styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor
Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara sex utan suppleanter och att antalet revisorer ska vara en utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Fredrik Arp, Cecilia Daun Wennborg, Jan Johansson, Marie Nygren, Staffan Påhlsson och Karin Stålhandske. Fredrik Arp omvaldes till styrelseordförande. KPMG omvaldes som revisor.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå om högst 4 660 000 kronor, att fördelas med 1 330 000 kronor till ordföranden och 525 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter, med 210 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet och 105 000 kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet samt med 115 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 85 000 kronor vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet. Vidare beslutade årsstämman att arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Ersättningsrapport
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till ersättningsrapport.

Återköps- och överlåtelsebemyndigande
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv av så många egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Vidare beslutades att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier. Bemyndigandet att förvärva egna aktier syftar dels till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur, dels att möjliggöra för bolaget att finansiera förvärv med egna aktier. Bemyndigandet att överlåta egna aktier syftar till att möjliggöra för bolaget att finansiera förvärv med egna aktier.
 
Emissionsbemyndigande
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som är utestående vid tidpunkten för årsstämmans beslut om bemyndigande uppgående till högst 10 procent, räknat efter fullt utnyttjande av emissionsbemyndigandet. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att möjliggöra för bolaget att kunna erlägga betalning med egna aktier i samband med eventuella förvärv av företag eller verksamhet som bolaget kan komma att genomföra.

Införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram
Årsstämman beslutade att anta ett långsiktigt incitamentsprogram riktat till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Bravida-koncernen. Beslutet innefattande även beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission av högst 620 000 C-aktier, bemyndigande till styrelsen att besluta om återköp av C-akter i sådan utsträckning att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget samt beslut om överlåtelse av högst 620 000 egna stamaktier till deltagare i enlighet med villkoren för incitamentsprogrammet.

Ytterligare information från årsstämman
Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på www.bravida.se. Protokollet från årsstämman kommer vidare hållas tillgängligt på www.bravida.se senast två veckor efter årsstämman.