Kvartalsrapport januari–mars 2023

Stark omsättningstillväxt både organiskt och genom förvärv

Regulatorisk pressmeddelande

  • Nettoomsättningen ökade med 28 procent och uppgick till 7 429 (5 826) MSEK
  • Orderstocken uppgick till 16 243 (17 334) MSEK
  • EBITA ökade med 25 procent och uppgick till 370 (295) MSEK
  • EBITA-marginalen uppgick till 5,0 (5,1) procent
  • Resultat efter skatt uppgick till 276 (227) MSEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 60 (341) MSEK
  • Nettoskuldsättningen uppgick till -1 588 (-829) MSEK
  • Fem förvärv har tillträtts under kvartalet som på årsbasis tillför en omsättning på cirka 155 MSEK
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,32 (1,12) respektive 1,32 (1,11) SEK

Kommentar från vd
Nettoomsättningen ökade med 28 procent med en organisk tillväxt i samtliga länder samtidigt som EBITA ökade med 25 procent. Min bedömning är att Bravida är välpositionerat inför kommande kvartal med en stor serviceverksamhet och en god orderstock.

Nettoomsättning och EBITA
Jag är mycket nöjd med den organiska tillväxten i alla länder om totalt 20 procent i kvartalet. Vi kan konstatera att vi har växt starkt inom service men även genom installation där vi producerar från en god orderstock. Serviceverksamheten växte med höga 28 procent, till stor del genom återkommande serviceuppdrag. Orderingången ökade totalt sett i kvartalet drivet av hög serviceomsättning. I Norge och Danmark minskar som planerat orderstocken från mycket höga nivåer men koncernens orderstock är fortsatt god och ökade i Sverige och Finland. EBITA-marginalen var fortsatt stabil. Den var oförändrad i Sverige och Finland, minskade i Danmark samtidigt som den förbättrades i Norge. Danmark och Norge har haft en mycket hög tillväxt främst inom installation det senaste året, vilket medfört en del utmaningar att bibehålla marginalen.

Kassaflödet
Kassaflödet och kassagenereringen försämrades i kvartalet vilket i huvudsak förklaras av hög tillväxt vilket binder kapital i ökade kundfordringar. Därutöver har flera större projekt där vi tidigare fått förskottsbetalningar arbetat upp sina förskott och gått in i senare skeden samtidigt som få nya stora projekt med förskott har startat upp. Vi har även tidigarelagt materialinköp i vissa projekt för att säkra leverans och priser vilket också bundit kapital. Jag bedömer dock att kassaflödet successivt kommer att förbättras under året. Vi ser idag inga betydande betalningsproblem hos våra kunder, men vår kreditbevakning har stärkts med anledning av den försämrade konjunkturen.

Förvärv
Vi ser fler möjligheter till förvärv, då flera aktörer kan komma att behöva sälja av verksamheter. Bravida kan med sin starka balansräkning och låga skuldsättning utnyttja de förvärvsmöjligheter som kan komma att uppstå i en tuffare konjunktur.

Hållbarhet
Jag är stolt över att säga att vi, som en av de första i vår bransch, tagit ett viktigt steg framåt i vårt hållbarhetsarbete genom att ansluta Bravida till Science Based Targets initiative. Vi har även upprättat avtal om leverans av el från förnybara energikällor till våra kontor i Sverige, Finland och Danmark. Successivt byter vi ut våra befintliga elavtal på våra kontor till förnybar el. Konverteringen från fossildrivna fordon till eldrivna fortsätter och andelen eldrivna fordon uppgår nu till 15 procent av fordonsflottan. Under kvartalet ser vi tyvärr en viss ökning av arbetsskador med sjukfrånvaro i Sverige och Danmark. Våra medarbetares säkerhet är av högsta prioritet och vi fortsätter vårt arbete för att stärka säkerhetskulturen ytterligare. Vi har investerat i ett nytt inköpssystem som nu är lanserat i Finland och i delar av den svenska verksamheten. Systemet kommer att förbättra och förenkla inköp, försäljning och framöver även rapportering av hållbart material.

Förbifart Stockholm
Under april har Bravida påbörjat installationsarbetet i vägtunnelprojektet Förbifart Stockholm. Produktionen beräknas pågå mellan 2023 och 2028. I Bravidas kontrakt ingår installationer av elförsörjning, belysning, vs och sprinkler. Kvarvarande ordervärde uppgår till drygt 2,6 miljarder SEK.

Framtidsutsikter
Makroekonomiska faktorer som hög inflation, högre räntor och försämrad konjunktur gör marknaden framöver svårbedömd. För Bravida bedömer jag dock att efterfrågan på service kommer att vara fortsatt god. Efterfrågan på installationer påverkas mer av den makroekonomiska miljön, exempelvis kan höga räntor och hög inflation skjuta upp investeringsbeslut. 

Vi noterar att det förekommer en ökad konkurrens på marknaden. På grund av fortsatt inflation riskerar kostnadsökningar att underskattas och projekt upphandlas till för låga priser. Bravidas fokus på marginal före volym gör att vi kommer att vara mycket strikta i vår projektselektering framåt.

Installationsvolymerna relaterade till nybyggnation av bostäder kommer att minska rejält under året men även installationer inom kontor, restaurang och handel bedöms att minska. Installationer inom nybyggnation samhällsfastigheter, industri och logistik stabiliserar marknaden. Marknaden för renoverings- och tilläggsarbete (ROT) bedöms att vara fortsatt stabil med stöd från energi- och klimatanpassade åtgärder.

Den gröna omställningen och digitaliseringen i samhället skapar goda affärsmöjligheter för oss. Elektrifieringen, digitaliseringen och behovet av fastigheters energieffektivisering skapar en efterfrågan av våra tjänster vilket gör Bravida väl positionerad för framtiden.


Mattias Johansson
Stockholm i maj 2023

Rapporten presenteras klockan 09:30 av vd och koncernchef Mattias Johansson och CFO Åsa Neving. Presentationen sker på engelska och går att följa på webben eller via telefon. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor via telefonkonferensen.


Länk till webbsändning
http://ir.financialhearings.com/bravida-holding-q1-2023/register

Telefonnummer för telefonkonferens
SE: +46-8-5051-6386
UK: +44-20-319-84884
US: +1-412-317-6300
Pinkod: 5403368#
  
Rapporten och presentationen kommer att finnas tillgängliga på www.bravida.se/investerare

För mer information, vänligen kontakta: 
Peter Norström, IR-ansvarig 
peter.norstrom@bravida.se
+46 8 695 20 07

 

Denna information är sådan som Bravida Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2023, kl.07.30.