Kvartalsrapport oktober–december 2022

Fortsatt stark tillväxt med bibehållen marginal

Regulatorisk pressmeddelande

• Nettoomsättningen ökade med 28 procent och uppgick till 7 945 (6 218) MSEK
• Orderstocken uppgick till 16 881 (16 519) MSEK 
• EBITA ökade med 7 procent och uppgick till 669 (625) MSEK
• EBITA-marginalen uppgick till 8,4 (10,1) procent
• EBITA-marginalen uppgick till 8,4 (8,5) procent exklusive jämförelsestörande post föregående år avseende
  återbetalning av överskott i sjukförsäkring
• Resultat efter skatt uppgick till 501 (468) MSEK
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 110 (1 115) MSEK
• Nettoskuldsättningen uppgick till -1 304 (-1 003) MSEK
• Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,43 (2,32) SEK och efter utspädning till 2,42 (2,31) SEK


Kommentar från vd
Den totala nettoomsättningen ökade med 28 procent, varav 16 procent organiskt. Vinst per aktie 2022 ökade med 10 procent, trots stora investeringar i verksamheten. Styrelsen föreslår att utdelningen höjs med drygt 8 procent till 3,25 SEK per aktie. Min bedömning är att Bravida är väl positionerat inför kommande kvartal med en stor serviceandel och en god orderstock.

Nettoomsättning och EBITA
Jag är mycket nöjd med tillväxten i kvartalet och framför allt med den höga organiska tillväxten på 16 procent. Vi ser en fortsatt god aktivitet både inom service som växte med 26 procent och installation som växte med 30 procent. Orderingången ökade i Sverige, Danmark och Finland. Den lägre orderingången i Norge förklaras av ett starkt jämförelsetal. Koncernens orderstock är på en fortsatt stabil nivå. EBITA ökade med 44 miljoner kronor till 669 miljoner kronor, vilket ger en EBITA-marginal i nivå med föregående år exklusive återbetalningen av överskott från sjukförsäkringen 2021. Tillväxten har varit god i samtliga länder under kvartalet både organiskt och genom förvärv, både för service och installation. Särskilt stark var den organiska tillväxten i den danska och norska verksamheten och det är samtidigt glädjande att även Finland växte organiskt detta kvartal.

Den totala EBITA-marginalen uppgick till 8,4 procent. Att vi kan prestera på samma nivå som föregående år trots en sämre marginal i Norge och kostnader för satsningar på IT-system och nya affärsområden visar på styrkan i vår verksamhet. Sverige förbättrade sin EBITA-marginal avsevärt exklusive ovan nämnd återbetalning. Verksamheten i Norge har haft ett kämpigare kvartal där EBITA-marginalen påverkades negativt av nedskrivningar i några projekt. Den finska verksamheten hade en något lägre marginal i kvartalet men sett över hela året förbättrades lönsamheten.

Det är med stolthet jag konstaterar att vi, under 2022, efter pandemin, höjda materialpriser och logistikutmaningar har uppnått en tillväxt på 20 procent med en bibehållen marginal.

Stabilt kassaflöde och förslag till höjd utdelning
Kassaflödet från den löpande verksamheten var stabilt och i nivå med föregående år. Kassagenereringen var något förbättrad mot 2021 och uppgick till 87 (83) procent, genomsnittlig kassagenerering de tre senaste åren ligger över 100 procent. Skuldsättningen var fortsatt på en låg nivå, 0,6 (0,5). Bravidas styrelse föreslår en höjd utdelning med 0,25 SEK per aktie till 3,25 SEK per aktie vilket motsvarar 52 procent av vinst per aktie.

Förvärv
Under året har 21 förvärv genomförts och tillfört en omsättning på cirka 1 565 MSEK. Efter en hög förvärvstakt under första halvåret var det naturligt att andra halvåret blev lugnare. Bravida har tillträtt flera förvärv i början av 2023. Vi arbetar vidare med potentiella förvärv och även med att utöka antalet förvärvskandidater. Vi ser fortsatt goda möjligheter att förvärva bolag, vilket kommer att avspegla sig under 2023.

Hållbarhet
Medarbetarnas arbetsmiljö är alltid vår högsta prioritet och då är det mycket glädjande att LTIFR har gått ner med hela 19 procent under 2022. 

För att minska Bravidas direkta klimatpåverkan fortsätter vi att i snabb takt konvertera vår fordonspark till fossilfria fordon. Vid årsskiftet var elva procent av Bravidas 8 300 fordon fullt ut drivna av el, vilket kommer att öka under 2023 då beställningstakten av elfordon är hög. Under 2022 var 73 procent av beställda fordon eldrivna.

Under kvartalet har vi fortsatt förbättra våra tjänster inom energieffektivisering och sett ökad efterfrågan på vårt koncept GreenHub - fossilfria leveranser av fastighetsservice i citykärnorna. Läs mer om detta i rapportens case-avsnitt.

Framtidsutsikter
Makroekonomiska faktorer som hög inflation, högre räntor och försämrad konjunktur gör marknaden framöver svårbedömd. För Bravida bedömer jag dock att efterfrågan på service kommer att vara fortsatt god. Efterfrågan på installationer påverkas mer av den makroekonomiska miljön, exempelvis kan höga räntor och hög inflation skjuta upp investeringsbeslut.

Efterfrågan på installationer i nybyggnationer kommer sannolikt att minska, vilket i huvudsak syns på en vikande efterfrågan på nya bostäder. Nybyggnationer av bostäder står för cirka 9 procent av Bravidas omsättning. Installationer i övriga typer av fastigheter bedömer jag dock som fortsatt stabil under de närmsta kvartalen. 

Den gröna omställningen skapar också möjligheter för oss. Elektrifieringen, digitaliseringen och behovet av fastigheters energieffektivisering skapar en efterfrågan av våra tjänster vilket gör Bravida väl positionerad för framtiden.


Mattias Johansson
Stockholm i februari 2023

Rapporten presenteras klockan 09:30 av vd och koncernchef Mattias Johansson och CFO Åsa Neving. Presentationen sker på engelska och går att följa på webben eller via telefon. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor via telefonkonferensen.


Länk till webbsändning
https://ir.financialhearings.com/bravida-q4-2022/register

Telefonnummer för telefonkonferens
SE: +46-8-5051-6386
UK: +44-20-319-84884
US: +1-412-317-6300
Pinkod: 8586127#
  
Rapporten och presentationen kommer att finnas tillgängliga på www.bravida.se/investerare


För mer information, vänligen kontakta: 
Peter Norström, IR-ansvarig 
peter.norstrom@bravida.se 
+46 8 695 20 07

 


Denna information är sådan som Bravida Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2023, kl. 07.30.