Bravida redogör för preliminära slutsatser av sin utredning

Den 4 april 2024 initierade Bravida en utredning med anledning av Region Skånes pressmeddelande kring hävning av ramavtal med Bravida Sverige AB. Utredningen har hittills visat att det har förekommit oacceptabla ageranden och medveten överfakturering på en avdelning. Utredningen kopplad till Region Skåne fortsätter och kommer i sin helhet att färdigställas i slutet av april.

Pressmeddelande

Det felaktiga beteendet som har uppstått på initiativ av enskilda individer är helt oacceptabelt och är inte i linje med hur Bravida ska arbeta. Följer man Bravidas arbetssätt och rutiner ska inte detta kunna ske. Beteendet har drivits av avdelningschefen som har tagits ur tjänst från Bravida sedan den 6 april 2024. 

Bakgrunden till Region Skånes hävning av avtal är, som Bravida tidigare kommunicerat ett tips. Tipset är i form av en ljudfil som kom in till Region Skåne genom en visselblåsare under hösten 2023. Ljudfilen består av ett samtal mellan tre medarbetare på den berörda avdelningen, angående formerna för fakturering. När Region Skåne delgav Bravida informationen inleddes en dialog med Region Skåne.

– Det är tydligt att vi på den aktuella avdelningen har åsidosatt våra arbetssätt och rutiner vilket är helt oacceptabelt. Det är beklagligt att vi inte har upptäckt detta tidigare. När vi färdigställt utredningen kopplat till Region Skåne kommer vi kommunicera vilka ytterligare åtgärder vi vidtar. Den Sverigeövergripande utredningen pågår parallellt, kommenterar Mattias Johansson, vd och koncernchef på Bravida.

För mer information, vänligen kontakta: 
Liselotte Stray
Kommunikationschef
liselotte.stray@bravida.se
+46 76 852 38 11