Förändring av antalet röster i Bravida Holding AB

Bravida Holding AB (BRAV) meddelar idag en förändring i antalet röster i bolaget till följd av omvandling av C-aktier till stamaktier för vidareleverans till deltagare i incitamentsprogram.

Regulatorisk pressmeddelande

Vid Bravidas årsstämma 2021 beslutades om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Bravida-koncernen (”LTIP 2021”). Tilldelning har, efter att delårsrapporten för perioden 1 januari till 31 mars 2024 offentliggjordes, skett till totalt 152 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner, i enlighet med villkoren för LTIP 2021.

Som ett led i tilldelningen har Bravidas styrelse beslutat att omvandla 350 000 C-aktier till stamaktier för vidareleverans till deltagare i LTIP 2021. Antalet röster i bolaget har därmed ökat, medan antalet aktier har varit oförändrat. Antalet utestående aktier i Bravida Holding AB (publ) uppgår per den 31 maj 2024 till 205 536 598 aktier, varav 204 472 271 stamaktier med en röst vardera, samt 1 064 327 C-aktier med 1/10 röst var. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 204 578 704.

 

För mer information, vänligen kontakta: 
Peter Norström, IR-ansvarig
peter.norstrom@bravida.se
+46 8 695 20 07


Informationen är sådan som Bravida Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden samt lagen om handel med finansiella instrument (1991:980). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-05-31 09:00 CET.