Bravida delårsrapport januari – september 2014

Bravidas verksamhet har utvecklades positivt under såväl det tredje kvartalet som hela perioden. 

Pressmeddelande

  • Nettoomsättningen uppgick till 8 611 (7 967) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 456 (366) MSEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 165 (18) MSEK

Bravidas verksamhet har utvecklades positivt under såväl det tredje kvartalet som hela perioden. Rörelseresultat ökade med 42 procent under tredje kvartalet samtidigt som omsättningen ökade med drygt 14 procent - rörelseresultatet för hela perioden ökade med 24 procent, vilket innebar en rörelsemarginal på 5,3 (4,6) procent. Omsättning växte under perioden med drygt 8 procent till 8 611 MSEK och kassaflödet från den löpande verksamheten ökade från 18 MSEK till 165 MSEK.

Bravidas rörelseresultat för perioden januari till september 2014 uppgick till 456 MSEK, jämfört 366 MSEK motsvarande period föregående år. Rörelsemarginalen för perioden uppgick till 5,3 (4,6) procent samtidigt som omsättningen ökade med drygt 8 procent till 8 611 (7 967) MSEK.

Division Norge och Danmark visar en avsevärd förbättring av både omsättning och rörelseresultat samtidigt var verksamheten i Sverige stabil.

I division Norge ser vi en tydlig förbättring, där lönsamheten successivt har förbättrats och stabiliserats sedan sommaren 2013. I division Danmark fortsätter den positiva utvecklingen tack vare en tillväxt på 32 procent samtidigt som orderstocken är fortsatt stark. I Sverige fortsätter division Nord och Syd att utvecklas positivt vad gäller omsättningen, rörelseresultaten var under perioden oförändrade. Omsättning i division Stockholm var lägre jämfört med samma period föregående år, rörelsemarginalen var dock förbättrad.

Kassaflödet från den löpande verksamheten har varit fortsatt starkt i jämförelse med föregående år.

Orderingången under perioden var drygt 2 procent lägre i jämförelse med samma period föregående år. Orderstocken vid periodens utgång var totalt sett fortsatt bra och uppgick till 6 454 (5 827) MSEK. Under perioden har koncernen erhållit stora order inom framförallt infrastruktur och från utbildning, vård och bostäder. Offentliga investeringar står fortsatt för en stor del av tillväxten i marknaden. I Sverige har investeringar i bostäder ökat successivt. Aktiviteten inom industri och nyproduktion av kommersiella lokaler var överlag stabil. Ett flertal tilläggsförvärv har genomförts under året, vilka tillfört en omsättning om drygt 500 MSEK på årsbasis. Totalt har 51 MSEK betalats för de förvärvade verksamheterna.

Vår bedömning är att byggkonjunkturen är stabil och att marknaden kommer fortsätta att förbättras successivt under 2014 och 2015, dock med betydande regionala skillnader. Bravida räknar med en fortsatt positiv utveckling under fjärde kvartalet 2014 och vårt mål är att fortsätta prestera en lönsamhet i toppskiktet av vår bransch, samtidigt som vi växer, såväl organiskt som genom ytterligare förvärv.

Staffan Påhlsson
Vd och koncernchef

Rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida: www.bravida.com/Finansiell-information/

****************


Bravida Holding AB offentliggör denna delårsrapport enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 november 2014 kl. 12.30.


Kontaktuppgifter
:

Frågor besvaras av verkställande direktör Staffan Påhlsson eller av ekonomi- och finansdirektör Nils-Johan Andersson på tel +46 8 695 20 00