Bravida bokslutskommuniké januari – december 2014

Pressmeddelande

  • Nettoomsättningen uppgick till 12 000 (11 080) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till 705 (600) MSEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 659 (457) MSEK

Jag är nöjd med Bravidas utveckling under såväl det fjärde kvartalet som hela 2014. Omsättningen och lönsamheten i Norge och Danmark visar en avsevärd förbättring. Orderingången var god under fjärde kvartalet och vi tar med oss en stark orderbok in i 2015. Bravidas kassaflöde och lönsamhet har förbättrats under 2014. Under senare delen av 2014 har vi lyckats genomföra ett flertal förvärv, vilket stärkt vår marknadsposition ytterligare.

Bravidas omsättning under det fjärde kvartalet ökade med knappt 9 procent och rörelseresultatet steg med drygt 6 procent, vilket innebar en rörelsemarginal på 7,3 (7,5) procent. Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades under det fjärde kvartalet och uppgick till 494 (439) MSEK. Bravidas omsättning steg, under 2014, med drygt 8 procent och uppgick till 12 000 MSEK och rörelseresultat uppgick till 705 MSEK, vilket innebar att rörelsemarginalen för 2014 uppgick till 5,9 (5,4) procent. Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades under 2014 och uppgick till 659 (457) MSEK.

I division Norge ser vi en tydlig förbättring, där volymerna ökat samtidigt som lönsamheten successivt har förbättrats och stabiliserats. I division Danmark fortsätter den positiva utvecklingen med en stark volymtillväxt på 26 procent och stabila produktionsmarginaler och kostnadskontroll. I Sverige har försäljningsutvecklingen i division Nord och Syd utvecklats positivt samtidigt som rörelseresultatet har förbättras något i samtliga divisioner.

Orderingången under 2014 minskade med 2 procent, minskningen kan hänföras till division Nord och Danmark som dock kommer från höga nivåer 2013. Orderstocken vid periodens utgång var totalt sett fortsatt god och uppgick till 6 580 (6 075) MSEK.

Under 2014 har koncernen erhållit stora order avseende infrastruktur och utbildning, vård och bostäder. Offentliga investeringar står fortsatt för en stor del av tillväxten i marknaden medan aktiviteten inom industri och nyproduktion av kommersiella lokaler överlag är stabil men vikande inom vissa geografiska områden.

Under andra halvåret 2014 har flera förvärv genomförts i framförallt Norge och Sverige, vilket stärkt Bravidas marknadsposition på vissa lokala och regionala marknader och segment.

Vår bedömning är att byggkonjunkturen i Skandinavien är stabil och att marknaden kommer fortsätta att vara stabil under 2015, dock med betydande regionala skillnader. Bravida förväntar en fortsatt positiv utveckling under 2015 och vårt mål är att fortsätta prestera en lönsamhet i toppskiktet av vår bransch, samtidigt som vi växer, såväl organiskt som genom ytterligare förvärv.

Mattias Johansson
Vd och koncernchef

Rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida: www.bravida.com/Finansiell-information/

****************

Bravida Holding AB offentliggör denna delårsrapport enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 februari 2014 kl. 11.30.


Kontaktuppgifter
:
Frågor besvaras av verkställande direktör Mattias Johansson eller av ekonomi- och finansdirektör Nils-Johan Andersson på tel +46 8 695 20 00