Bravida ingår samarbete med KTH för att utveckla energismarta lösningar

Bravida ser en ökad efterfrågan på klimatsmarta tekniska lösningar och tar nu ett steg framåt för att bidra till en hållbar klimatutveckling. Ett samarbete inleds med Kungliga tekniska högskolan (KTH) och Bravida anställer samtidigt Adnan Ploskić, teknisk doktor, som har specialiserat sig inom lågtemperatursystem vid KTH:s avdelning för strömnings- och klimatteknik.

Pressmeddelande

Effektiv användning av våra naturresurser är en stor utmaning för vår värld. Genom energisnåla tekniska lösningar, som installeras och underhålls på rätt sätt, kan Bravida bidra till en hållbar utveckling. En viktig anledning till satsningen är att erbjuda Bravidas kunder energismarta lösningar som hjälper dem uppnå högt uppsatta klimatmål.

– Våra kunder och samhället i stort ställer allt högre krav på tekniska lösningar som minimerar den negativa klimatpåverkan. Det krävs en installatör som både kan installera och underhålla lösningarna för maximal utväxling. Genom en ökad kompetens inom området kan vi erbjuda ännu bättre energismarta lösningar, säger Magnus Hamerslag, chef verksamhetsutveckling på Bravida.

Ett samarbete mellan Bravida och KTH:s avdelning för strömnings- och klimatteknik har inletts där båda parter ska samverka kring forskning och utvecklingsfrågor inom framförallt lågtempererad uppvärmning. Samarbetet är en långsiktig satsning för att öka kompetensen i installationsbranschen och för att skapa mer tillämpningsbar forskning som snabbare omsätts till produktion och kommer till nytta för Bravidas kunder och av samhället.

Adnan kommer utveckla Bravidas tjänsteutbud och aktivt delta i kundprojekt och serviceuppdrag. Dessutom kommer han bedriva forskning och utbildning i det inledda samarbetet inom strömnings- och klimatteknik på KTH till 50 procent.

– Tidigare har jag visat att värmeavgivningen från befintliga radiatorsystem kan förbättras avsevärt genom en väl genomtänkt kombinering av radiatorer och byggnaders tilluftssystem. Det medför både energibesparingar och bättre inomhusklimat. I det nya forskningsprojektet som finansieras av Svenska byggbranschens utvecklingsfond kommer vi att fortsätta utforska lågtemperaturradiatorsystemens potential. Målet är att minska energianvändningen med tio procent i hus utrustade med radiatorsystem vilket kommer medföra både lägre uppvärmningskostnader för kunden och en minskad klimatpåverkan, säger Adnan Ploskić, verksamhetsutvecklare på Bravida.

Adnan har arbetat på KTH sedan 2008, där han doktorerade mellan åren 2008-2013. Adnan har tidigare skrivit en doktorsavhandling inom tekniska lösningar för lågtempererad uppvärmning, Technical solutions for low-temperature heat emission in buildings, som publicerades 15 november 2013.


För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Hamerslag, chef verksamhetsutveckling Bravida. Tfn: 070-280 78 40
Adnan Ploskić, verksamhetsutvecklare Bravida. Tfn: 070-654 00 56