Kvartalsrapport april – juni 2016

Regulatorisk pressmeddelande

April – juni 2016

 • Nettoomsättningen ökade 4 % och uppgick till 3 800 (3 660) MSEK
 • Orderstocken ökade 16 % och uppgick till 7 972 (6 875) MSEK
 • Rörelseresultatet ökade 22 % och uppgick till 227 (187) MSEK
 • Rörelsemarginalen förbättrades och uppgick till 6,0 (5,1) %
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 227 (203) MSEK. Särskilda kostnader uppgick till – (17) MSEK. Den justerade rörelsemarginalen uppgick till 6,0 (5,6) %
 • Resultat efter skatt uppgick till 163 (61) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 57 (59) MSEK
 • Nettoskuldsättningen uppgick till 2 577 (2 675) MSEK
 • Två förvärv har genomförts under kvartalet som på årsbasis tillför en omsättning på 82 MSEK
 • Vinsten per aktie uppgick till 0,81 (0,30) kr

Januari – juni 2016

 • Nettoomsättningen ökade 3 % och uppgick till 7 227 (6 985) MSEK
 • Rörelseresultatet ökade 18 % och uppgick till 401 (339) MSEK
 • Rörelsemarginalen förbättrades och uppgick till 5,6 (4,9) %
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 401 (375) MSEK. Särskilda kostnader uppgick till – (36) MSEK. Den justerade rörelsemarginalen uppgick till 5,6 (5,4) %
 • Resultat efter skatt uppgick till 286 (123) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 70 (347) MSEK
 • Fyra förvärv har genomförts under perioden som på årsbasis tillför en omsättning på 189 MSEK
 • Vinsten per aktie uppgick till 1,42 (0,61) kr


Kommentar från vd

Bra tillväxt inom service
Vår nettoomsättning växte med 4 procent under det andra kvartalet genom ökad serviceförsäljning och förvärv. Serviceförsäljningen ökade med 10 procent varav 6 procent organiskt medan nettoomsättning från installationsprojekt minskade under kvartalet med 1 procent. Huvudorsaken till detta är att under 2014 och 2015 producerades ett flertal stora installationsprojekt som färdigställdes i slutet av 2015 och i början av 2016. Den lägre produktionen i projektverksamheten är även en förklaring till ett något lägre kassaflöde. I vår växande orderstock så har vi ett antal stora projekt, exempelvis flera sjukhus, som kommer att ersätta de tidigare avslutade projekten. Vi har sedan tidigare goda erfarenheter från sjukhusprojekt och dessa kommer att börja produceras under det andra halvåret av 2016.

Den organiska tillväxten har även påverkats negativt av vikande efterfrågan i sydvästra Norge, vilket beror på lägre aktivitet i olje- och gassektorn. Den organiska tillväxten för hela koncernen var 0 procent i kvartalet, dock visar tillväxten en positiv trend under kvartalet med organisk tillväxt i juni.

Förbättrad rörelsemarginal
Det justerade rörelseresultatet för det andra kvartalet ökade med 12 procent och uppgick till 227 MSEK och den justerade rörelsemarginalen förbättrades från 5,6 till 6,0 procent.

Förbättringen av rörelsemarginalen är hänförbar till den svenska verksamheten där vi ser resultatet av våra förbättringsinitiativ som bidragit till högre projektmarginaler. Norge redovisar en lägre rörelsemarginal främst förklarat av kostnader för neddragningar i sydvästra Norge. Rörelsemarginalen i Danmark är stabil och verksamheten i Finland redovisar ett ”break even” resultat för det andra kvartalet, vilket är i linje med vår plan för etablering av vår verksamhet i Finland. Organisationen i Finland anpassas till rådande marknadsförutsättningar och implementering av koncernens rutiner är till stor del genomförd. Vår bedömning är att Finland kommer visa en positiv utveckling under kommande kvartal.

Fortsatt god marknad och rekordhög orderstock
Vi uppskattar att marknaden kommer att vara fortsatt god i Sverige, stabil i Norge och Danmark samt successivt förbättras i Finland. Drivkrafter i marknaden är ny- och ombyggnation av sjukhus, fastigheter för detaljhandel, bostäder och en ökad efterfrågan på våra servicetjänster. Bristen på kvalificerad arbetskraft har varit ett hinder för vår tillväxt i Danmark och samma situation blir nu mer och mer tydlig även i Sverige. För Bravida är alltid marginal viktigare än volym och i detta läge är projektselektering viktig, att resurserna allokeras till rätt projekt och utnyttjas på ett effektivt sätt.

Vår orderstock har kraftigt förbättrats under kvartalet och än en gång kan vi konstatera att vår orderstock är all time high, en ökning med 12 procent till knappt 8 miljarder kronor. Den innehåller många små och medelstora order samt några stora order vilket borgar för en stabil utveckling och ett bra utgångsläge för omsättningens utveckling för kommande kvartal.

Mattias Johansson, Stockholm i juli 2016

För mer information, vänligen kontakta:
Mattias Johansson, vd och koncernchef. Telefon: +46 8 695 20 00
Nils-Johan Andersson, ekonomi- och finansdirektör. Telefon: +46 70 668 50 75
[IRcontact@bravida.com]

Denna information är sådan information som Bravida Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 juli 2016 kl. 10:30 CET.

En webbsänd telefonkonferens kommer att äga rum klockan 13:30 CET den 22 juli 2016.