Nyemission och återköp av egna aktier för incitamentsprogram

Stockholm – Bravida Holding AB ("Bravida"), (NASDAQ OMX Stockholm: BRAV), meddelade idag att styrelsen beslutat om nyemission och omedelbart därefter återköp av 1 200 000 C-aktier. 

Pressmeddelande

Med stöd av bemyndigande från årsstämman den 25 september 2015 har Bravidas styrelse beslutat att öka aktiekapitalet med 24 000 kronor genom en riktad kontantemission av 1 200 000 C-aktier till Nordea Bank AB (publ) ("Nordea"), vardera med ett kvotvärde om 0,02 kronor, till teckningskursen 0,02 kronor per aktie. Vidare har Bravidas styrelse beslutat att omedelbart återköpa samtliga 1 200 000 C-aktier från Nordea till samma pris som teckningskursen.

Syftet med nyemissionen och återköpet är att säkerställa leverans av stamaktier till anställda inom koncernen som deltar i det prestationsbaserade incitamentsprogram, LTIP 2015, som antogs på årsstämman den 25 september 2015, genom att Bravida senare omvandlar dessa C-aktier till stamaktier.

Bravida har sedan tidigare inga (0) C-aktier. C-aktierna saknar rätt till vinstutdelning och berättigar till 1/10-dels röst vardera.

För mer information, vänligen kontakta:
Mattias Johansson, vd och koncernchef för Bravida. Tel: +46 8 695 20 00
Nils-Johan Andersson, Ekonomi- och finansdirektör för Bravida. Tel: +46 70 668 50 75