Kvartalsrapport april – juni 2017

Regulatorisk pressmeddelande

April – juni 2017

 • Nettoomsättningen ökade med 14 % och uppgick till 4 325 (3 800) MSEK
 • Organiska tillväxten uppgick till 0 (0) %
 • Orderstocken ökade med 32 % och uppgick till 10 493 (7 972) MSEK
 • Rörelseresultatet ökade med 12 % och uppgick till 253 (227) MSEK
 • Rörelsemarginalen uppgick till 5,8 (6,0) %
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 261 (227) MSEK
 • Justerad rörelsemarginal uppgick till 6,0 (6,0) %
 • Resultat efter skatt uppgick till 186 (163) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 150 (57) MSEK
 • Nettoskuldsättningen uppgick till 2 343 (2 577) MSEK
 • Två förvärv har genomförts under kvartalet som på årsbasis tillför en omsättning på 1 330 MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,92 (0,81) SEK

Kommentar från vd

”Stigande nettoomsättning och en förbättrad underliggande rörelsemarginal”

God organisk tillväxt första halvåret
Under kvartalet var den organiska tillväxten positiv i Sverige och Danmark men den var oförändrad på koncernnivå. Färre arbetsdagar i kvartalet på grund av påskens placering påverkade den organiska tillväxten negativt med 5-6 procent med störst påverkan i Norge.
För det första halvåret uppgick den organiska tillväxten till 6 procent och samtliga länder förutom Finland redovisar en organisk tillväxt. Jag är nöjd med att tillväxten kommer från både installations- och serviceverksamheten samt att vi kan leverera en organisk tillväxt som överstiger vårt finansiella mål på 5 procent.  

Förbättrat orderläge i alla länder
Vår orderstock, som endast innehåller installationsprojekt, fortsatte att öka och vi kan se att den fortsätter att generera en stabil tillväxt. I det andra kvartalet ökade orderstocken med närmare 1 500 MSEK till 10 493 MSEK, varav drygt 900 MSEK kommer från de två senaste förvärven i Norge och Danmark.

Underliggande rörelsemarginal förbättrad
Förvärvet av Oras i Norge spär ut vår marginal på kort sikt, justerat för Oras steg vår rörelsemarginal med 0,3 procentenheter under det andra kvartalet. Successivt kommer förvärvet av Oras att bidra till ett högre rörelseresultat och den rapporterade rörelsemarginalen kommer att stärkas. Efter två månader som ägare har våra antaganden före förvärvet bekräftats, Oras har en stabil underliggande verksamhet och det finns en betydande besparingspotential på kostnadssidan. Under de närmsta kvartalen kommer det vara fullt fokus på att förbättra lönsamheten med aktiviteter på kostnads- och inköpsidan samt med projektselektering och implementering av Bravida Way.

Förbättrat kassaflöde
Vårt kassaflöde från den löpande verksamheten har kraftigt förbättrats de senaste kvartalen och stärkt vår balansräkning, vilket medför att vi uppfyller våra finansiella mål avseende kapitalstruktur och kassagenerering.

Fortsatt god marknad men brist på kvalificerad arbetskraft
Min bedömning är att marknaden kommer att vara fortsatt bra i Sverige och Norge, stabil i Danmark samt förbättras i Finland. Vi ser en god efterfrågan på våra servicetjänster och installationsprojekt som ny- och ombyggnation av offentliga byggnader som sjukhus och skolor, flerbostadshus och kontor samt energiprojekt.
Bristen på kvalificerad arbetskraft i byggbranschen hämmar dock vår tillväxt och riskerar att fördröja byggstarter. Vi hanterar problemet genom noggrann projektselektering och ökade resurser för rekrytering och kompetensutveckling.
Vår orderstock har växt och är stabil och än en gång kan vi konstatera att den är på all time high nivå. Orderstocken innehåller många små och medelstora order samt några stora order vilket, tillsammans med en växande serviceverksamhet, säkerställer en stabil omsättnings- och resultatutveckling för kommande kvartal.

Mattias Johansson, Stockholm i juli 2017


För mer information, vänligen kontakta:
Mattias Johansson, vd och koncernchef. Telefon: +46 8 695 20 00
Nils-Johan Andersson, ekonomi- och finansdirektör. Telefon: +46 70 668 50 75
[IRcontact@bravida.com]

Denna information är sådan information som Bravida Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 juli 2017 kl. 13:00 CET.

Rapporten presenteras klockan 15:00 av vd och koncernchef Mattias Johansson och CFO Nils-Johan Andersson. Presentationen sker på engelska och går att följa på webben eller via telefon. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor.

Länk till webbsändning:
https://tv.streamfabriken.com/bravida-q2-2017

Telefonnummer för telefonkonferens:
SE: +46 8 5664 2664
UK: +44 20 3008 9802
US: +1 85 5753 2236

Rapport och presentation finns tillgängliga på bravida.se/investerare/.