Kvartalsrapport juli – september 2017

Regulatorisk pressmeddelande

Juli – september 2017

 • Nettoomsättningen ökade med 19 % och uppgick till 3 926 (3 289) MSEK
 • Organiska tillväxten uppgick till 6 (-4) %
 • Orderstocken var 25 % högre och uppgick till 10 635 (8 475) MSEK
 • Rörelseresultatet ökade med 17 % och uppgick till 222 (189) MSEK
 • Rörelsemarginalen uppgick till 5,7 (5,8) %
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 222 (200) MSEK
 • Justerad rörelsemarginal uppgick till 5,7 (6,1) %
 • Resultat efter skatt uppgick till 164 (133) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -144 (-57) MSEK
 • Nettoskuldsättningen uppgick till 2 515 (2 783) MSEK
 • Ett förvärv har genomförts under kvartalet som på årsbasis tillför en omsättning på 30 MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,81 (0,66) SEK

Kommentar från vd

”God tillväxt med stabil underliggande rörelsemarginal”

Organisk tillväxt visar att vi kan hantera arbetskraftssituationen
I kvartalet växte Bravidas omsättning organiskt med 6 procent och den totala försäljningstillväxten uppgick till 19 procent. Att vi växer organiskt över vårt finansiella mål och att vi har förmågan att attrahera och anställa nya medarbetare gläder mig, det visar att Bravida är en attraktiv arbetsgivare med ett starkt varumärke.

Vi utvecklas väl i alla våra segment och tillväxten kommer från både service- och installationsverksamheten. Vårt stora fokus på tillväxt i serviceverksamheten är viktigt och en investering för många år framåt. Under tredje kvartalet fortsatte orderstocken att växa och uppgick till 10 635 MSEK, vilket är en ny rekordnivå för Bravida. Orderstocken innehåller inte våra serviceuppdrag men har en bra mix av olika kontrakt. Tyngdpunkten i orderstocken är många små installationsprojekt som stödjer tillväxten i de kommande kvartalen.

Stabil underliggande rörelsemarginal och minskad skuldsättning
Samtidigt som vi växer med 19 procent har vi, justerat för förvärvet av Oras i Norge, en stabil rörelsemarginal som uppgår till 6,1 procent, vilket är samma nivå som föregående år.

I våra största marknader, Sverige och Norge, har rörelsemarginalen förbättrats, justerat för utspädningen från Oras i Norge. Rörelsemarginalen i Danmark försämrades i kvartalet på grund av en projektnedskrivning.

Vi har, trots att tredje kvartalet är det svagaste kassaflödesmässigt, förbättrat Bravidas kapitalstruktur (nettoskuld/justerad EBITDA) som nu uppgår till 2,3 jämfört med 3,0 per september 2016.

Plattformen i Finland är etablerad
Verksamheten i Finland etablerades genom de två förvärv som genomfördes under sommaren 2015. Omsättningen i den ursprungliga verksamheten har reducerats genom projektselektering, vilket bidragit till en förbättrad lönsamhet. Förvärvet av Asentaja Group i december 2016 har stärkt verksamheten och vi har nu en bra plattform att bygga vidare på.

Den finska verksamheten går nu in i en ny fas och en ny divisionschef kommer att leda expansionen vidare i Finland. Tills dess att vi rekryterat en ny divisionschef agerar jag som tillförordnad. Genom denna roll samlar jag djupare kunskap om verksamheten som jag kommer att använda mig av i min uppgift att stödja nästa divisionschef. För att uppnå en kritisk massa och en bättre marknadsposition behöver Bravidas verksamhet i Finland omsätta

1 200–1 500 MSEK. Denna tillväxt kommer i huvudsak att ske genom förvärv och bidra till en högre lönsamhet och förbättrad rörelsemarginal.

Oras integration fortsätter enligt plan
Förvärvet av Oras har hittills utvecklats enligt plan. Vår norska organisation har stor erfarenhet av förvärv vilket säkerställer en framgångsrik integration. Verksamheten redovisar ett nollresultat som inkluderar kostnad för organisationsförändringar. Implementeringen av Bravidas affärssystem genomfördes i slutet av oktober. Antalet anställda inom Oras har sedan Bravidas övertagande minskat, främst inom ledning och administration. Vi ser betydande synergier och kostnadsbesparingar från inköp, administration och lokaler och från implementeringen av Bravidas operativa processer. Vi bedömer att Oras kommer att generera ett nollresultat under fjärde kvartalet 2017. Därefter en förbättrad marginal under 2018 för att sedan successivt förbättra marginalen till samma nivå som övrig verksamhet i Norge.

Fortsatt god marknad och begränsad exponering mot bostadssegmentet
Min bedömning är att marknaden för tekniska installationer och service kommer att vara fortsatt god i Sverige och Norge, stabil i Danmark samt förbättras i Finland. Jag räknar med att vi framöver kommer se en avmattning i nybyggnation av bostäder i Sverige och Norge. För närvarande kommer tio procent av Bravidas nettoomsättning från nybyggnation av bostäder och marginalen i dessa projekt är något lägre än vår genomsnittliga marginal. Jag bedömer att nybyggnation av flerbostadshus successivt kommer att ersättas av bostadsrenoveringar som blivit eftersatta i och med att resurser varit allokerade till nybyggnation. Efterfrågan på Bravidas service- och installationstjänster kommer att fortsatt vara god.

Mattias Johansson, Stockholm i november 2017


För mer information, vänligen kontakta:
Mattias Johansson, vd och koncernchef. Telefon: +46 8 695 20 00
Nils-Johan Andersson, ekonomi- och finansdirektör. Telefon: +46 70 668 50 75
[IRcontact@bravida.com]

Denna information är sådan information som Bravida Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2017 kl. 07:30 CET.


Rapporten presenteras klockan 09:30 av vd och koncernchef Mattias Johansson och CFO Nils-Johan Andersson. Presentationen sker på engelska och går att följa på webben eller via telefon. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor.

Länk till webbsändning:
https://tv.streamfabriken.com/bravida-q3-2017

Telefonnummer för telefonkonferens:
SE: +46 8 5664 2690
UK: +44 20 3008 9807
US: +1 85 5831 5947

Rapporten och presentationen kommer att finnas tillgängliga på www.bravida.se/investerare/.