BRAVIDA: FÖRÄNDRING AV ANTALET RÖSTER I BRAVIDA HOLDING AB

Stockholm – Bravida Holding AB (BRAV) meddelar idag en förändring i antalet röster i bolaget till följd av att styrelsen beslutat att omvandla C-aktier till stamaktier för vidareleverans till deltagare i incitamentsprogram.

Regulatorisk pressmeddelande

I samband med börsnoteringen 2015 erbjöds cirka 250 anställda att delta i ett långsiktigt incitamentsprogram (”LTIP 2015”). Programmet löpte till och med utgången av 2017 och tilldelning skedde efter att den första kvartalsrapporten för 2018 offentliggjordes. Som ett led i tilldelningen har Bravidas styrelse beslutat att omvandla 600 000 C-aktier till stamaktier. Av dessa har 566 768 aktier överlåtits till deltagarna i LTIP 2015 och resterande aktier innehas av bolaget. Antalet registrerade stamaktier och röster i bolaget har därmed ökat under innevarande månad.

Antalet utestående aktier i Bravida Holding AB (publ) uppgår per den 3 maj 2018 till 203 316 598 aktier, varav 202 166 598 stamaktier med en röst vardera, samt 1 150 000 C-aktier med 1/10 röst var. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 202 281 598.

Informationen är sådan som Bravida Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 juni 2018, klockan 07:30.

För mer information, vänligen kontakta:
Nils-Johan Andersson, CFO Bravida. Tel: +46 70 668 50 75