Kvartalsrapport oktober – december 2017

ETT STARKT KVARTAL AVSLUTAR VÅRT BÄSTA ÅR NÅGONSIN

Regulatorisk pressmeddelande

  • Nettoomsättningen ökade med 15 % och uppgick till 4 927 (4 277) MSEK
  • Organiska tillväxten uppgick till 6 (4) %
  • Orderstocken var 19 % högre och uppgick till 10 271 (8 644) MSEK
  • Rörelseresultatet ökade med 10 % och uppgick till 389 (353) MSEK
  • Rörelsemarginalen uppgick till 7,9 (8,3) %
  • Resultat efter skatt uppgick till 320 (255) MSEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 650 (415) MSEK
  • Nettoskuldsättningen uppgick till 1 862 (2 417) MSEK
  • Ett förvärv har genomförts under kvartalet som på årsbasis tillför en omsättning på 10 MSEK
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,59 (1,26) SEK och efter utspädning till 1,58 (1,26) SEK

Kommentar från vd

Organisk tillväxt över vårt finansiella mål
Under 2017 och i det fjärde kvartalet visar vi tillväxt i samtliga länder. Vi växte med 15 procent under kvartalet och med 17 procent för helåret. Den organiska tillväxten uppgick till 6 procent i kvartalet och för helåret vilket är över vårt tillväxtmål.

Det är mycket glädjande att vårt initiativ att växa inom service ger resultat, under året uppgick tillväxten till 16 procent och under fjärde kvartalet till hela 25 procent. Under fjärde kvartalet stod service för 50 procent av vår omsättning.

Förbättrad underliggande marginal i kvartalet
Den underliggande marginalen, exklusive verksamheten i Oras, förbättrades till 8,5 (8,3) procent i kvartalet genom högre lönsamhet i Sverige och i Norge.

Den underliggande rörelsemarginalen för helåret uppgick till 6,5 procent, vilket är samma nivå som föregående år.

Starkt kassaflöde förstärker kapitalstrukturen
Kassaflödet under fjärde kvartalet tog ner vår nettoskuld till 1 862 MSEK och ger oss finansiell flexibilitet att fortsätta genomföra förvärv. Samtidigt föreslår styrelsen att vi höjer utdelningen med 24 procent till 1,55 SEK per aktie.

Förvärv fortsätter att stärka Bravida
Förvärv fortsätter att stärka Bravidas tillväxt inom både installation och service. Under 2017 har vi genomfört fyra förvärv som stärkt vår marknadsposition. Vi kommer att fortsätta att växa genom förvärv och under 2018 har vi hittills genomfört tre förvärv. 

Det strategiska förvärvet av Oras innebär att vi nu är marknadsledare i Norge och att vår marknadsposition inom vs och ventilation stärktes väsentligt. 

Integrationen av Oras har utvecklats enligt plan med anpassning av organisationen, implementering av Bravidas rutiner och system samt utbildning av personal. Integrationen är i huvudsak genomförd och integrationskostnaderna har tagits successivt i Bravida Norge. Rörelseresultatet 2017 uppgick till 0 MSEK och vår bedömning är att den förvärvade verksamheten kommer att redovisa ett positivt rörelseresultat under 2018.

I Finland förvärvade vi bolaget Adison Oy i januari 2018, förvärvet stärker vår position i Helsingforsregionen och är ytterligare en byggsten för att nå kritisk massa i Finland. För att bygga vidare på den plattform som är etablerad i Finland har Bravida rekryterat Marko Holopainen som ny divisionschef med tillträde i mars 2018.

Fortsatt god marknad
Som jag tidigare sagt bedömer jag att marknaden för tekniska installationer och service kommer att vara fortsatt bra i Sverige, Norge och Danmark samt stabil i Finland. Tio procent av vår omsättning 2017 kom från nybyggnation av flerbostadshus. Huvuddelen av installationer i nybyggda bostäder sker utanför Stockholm och Oslo och installationerna avser både bostadsrätter och hyreslägenheter.

Jag räknar med en successiv avmattning av tekniska installationer i nybyggda bostäder. Bravida erbjuder, och har kompetens att utföra, komplexa installationer i alla typer av fastigheter och den breda kundbasen innebär att vi inte är beroende av enskilda projekt eller kunder. En avmattning i bostadsbyggandet kommer att ersättas av andra projekt från industrin, offentlig sektor och bostadsrenoveringar.

Orderstocken, som bara inkluderar installation, är 19 procent högre jämfört med samma tidpunkt föregående år. Den består till stora delar av små och medelstora installationsprojekt som tillsammans med den stora serviceverksamheten kommer att stödja tillväxten i de kommande kvartalen.

Under 2017 har vi arbetat intensivt med bland annat etableringen av vår nya division Riks i Sverige, förbättringsarbeten i Finland och flera förvärv. Genom de insatser vi gjort under det gångna året har vi skapat en bra grund som kommer bidra positivt till Bravidas fortsatta utveckling under 2018 och framåt.

Mattias Johansson, Stockholm i februari 2018

För mer information, vänligen kontakta:
Mattias Johansson, vd och koncernchef. Telefon: +46 8 695 20 00
Nils-Johan Andersson, ekonomi- och finansdirektör. Telefon: +46 70 668 50 75
[IRcontact@bravida.com]

Denna information är sådan information som Bravida Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2018 kl. 07:30 CET.


Rapporten presenteras klockan 09:30 av vd och koncernchef Mattias Johansson och CFO Nils-Johan Andersson. Presentationen sker på engelska och går att följa på webben eller via telefon. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor.

Länk till webbsändning:
https://tv.streamfabriken.com/bravida-q4-2017

Telefonnummer för telefonkonferens:
SE: +46 8 5661 9353
UK: +44 20 3008 9811
US: +1 85 5831 5945

Rapporten och presentationen kommer att finnas tillgängliga på www.bravida.se/investerare/.