BRAVIDA: FÖRÄNDRING AV ANTALET RÖSTER I BRAVIDA HOLDING AB

Stockholm – Bravida Holding AB (BRAV) meddelar idag en förändring i antalet röster i bolaget till följd av att styrelsen beslutat att omvandla C-aktier till stamaktier för vidareleverans till deltagare i incitamentsprogram.

Regulatorisk pressmeddelande

Vid årsstämman 2016 beslutades om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Bravidakoncernen (”LTIP 2016”). Totalt 107 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner har per den 30 april 2019 rätt till aktier enligt LTIP 2016. Tilldelning under programmet sker efter att den första kvartalsrapporten för 2019 offentliggjorts. Som ett led i tilldelningen har Bravidas styrelse beslutat att omvandla 458 892 C-aktier till stamaktier för vidareleverans till deltagare i LTIP 2016. Antalet röster i bolaget har därmed ökat under innevarande månad, medan antalet aktier har varit oförändrat.

Antalet utestående aktier i Bravida Holding AB (publ) uppgår per den 30 april 2019 till 203 316 598 aktier, varav 202 625 490 stamaktier med en röst vardera, samt 691 108 C-aktier med 1/10 röst var. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 202 694 600,8.

Informationen är sådan som Bravida Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april 2019, klockan 07.30.

För mer information, vänligen kontakta:
Mattias Johansson, vd och koncernchef, Bravida. Telefon: +46 8 695 20 00