Kommuniké från Bravida Holding AB (publ):s årsstämma den 26 april 2019

Regulatorisk pressmeddelande

Vid årsstämman i Bravida Holding AB (publ) i Stockholm idag beslutade aktieägarna följande:

Fastställande av resultat- och balansräkningar, resultatdisposition och ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde den i årsredovisningen för räkenskapsåret 2018 intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Det beslutades även, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning till aktieägarna om 2,00 kronor per aktie, totalt 404 254 968 kronor. Det angivna beloppet är beräknat på det totala antalet stamaktier i bolaget minskat med bolagets innehav av egna stamaktier. Beslutades vidare att resterande vinstmedel disponeras så att 3 517 757 028 kronor överförs till överkursfond och bolagets återstående fria egna kapital, 882 457 715 kronor, överförs i ny räkning. Tisdagen den 30 april 2019 fastslogs som avstämningsdag för utdelning. Årsstämman beviljade även styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor 
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter ska vara sex utan suppleanter och att antalet revisorer ska vara en utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Fredrik Arp, Jan Johansson, Staffan Påhlsson, Cecilia Daun Wennborg, Mikael Norman och Marie Nygren. Fredrik Arp omvaldes till styrelseordförande. KPMG omvaldes som revisor.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
Årsstämman beslutade även om styrelsearvode i enlighet med valberedningens förslag. Styrelsearvodet ska uppgå till högst 4 050 000 kronor, att fördelas med 1 150 000 kronor till ordföranden och 450 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter, med 180 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet och 100 000 kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet, samt med 110 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 80 000 kronor vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet. Arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 
Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Valberedning
Årsstämman beslutade om principer för utseende av valberedningen som motsvarar de principer som tillämpats tidigare år, dock med justeringen att principerna nu gäller tillsvidare.

Återköps- och överlåtelsebemyndigande
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv av så många egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Vidare beslutades att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier.

Bemyndigandet att förvärva egna aktier syftar dels till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur, dels att möjliggöra för bolaget att finansiera förvärv med egna aktier. Bemyndigandet att överlåta egna aktier syftar till att möjliggöra för bolaget att finansiera förvärv med egna aktier.

Ytterligare information från årsstämman
Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på www.bravida.se. Protokollet från årsstämman kommer vidare hållas tillgängligt på www.bravida.se senast två veckor efter årsstämman.