Kommuniké från Bravida Holding AB (publ):s extra bolagsstämma den 3 juni 2019

Vid extrabolagsstämman i Bravida Holding AB (publ) i Stockholm idag beslutade aktieägarna följande:

Regulatorisk pressmeddelande

Införande av ett långsiktigt incitamentsprogram
Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram riktat till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Bravida-koncernen. Beslutet innefattade även beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission av C-aktier, bemyndigande till styrelsen att besluta om återköp av C-aktier och överlåtelse av egna stamaktier.

Ytterligare information från extra bolagsstämman 
Fullständiga förslag avseende extra bolagsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på www.bravida.se. Protokollet från extra bolagsstämman kommer vidare hållas tillgängligt på www.bravida.se senast två veckor efter stämman.