Kvartalsrapport oktober–december 2018

En stark avslutning på 2018 

Regulatorisk pressmeddelande

  • Nettoomsättningen ökade med 12 % och uppgick till 5 521 (4 927) MSEK
  • Organiska tillväxten uppgick till 4 (6) %
  • Orderstocken uppgick till 11 992 (10 271) MSEK, en ökning på 17 %
  • EBITA ökade med 12 % och uppgick till 438 (390) MSEK
  • EBITA-marginalen uppgick till 7,9 (7,9) %
  • Resultat efter skatt uppgick till 375 (320) MSEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 807 (650) MSEK
  • Nettoskuldsättningen uppgick till -1 365 (-1 862) MSEK
  • Fyra förvärv har genomförts under kvartalet som på årsbasis tillför en omsättning på cirka 420 MSEK
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,85 (1,59) SEK och efter utspädning till 1,85 (1,58) SEK

Kommentar från vd

Fjärde kvartalet 2018 var ännu ett rekordkvartal för Bravida. Vi redovisar vårt bästa resultat någonsin, med hög tillväxt och många bra förvärv – men vi är ännu inte nöjda. Vi har en affärsmodell som fungerar, och vi har stor potential kvar i organisationen.


Omsättningstillväxt 12 procent

Vi ser en fortsatt god efterfrågan och tillväxten under det fjärde kvartalet var stark. Tillväxten var väl i linje med vårt finansiella mål och uppgick till 12 procent och den organiska tillväxten uppgick till 4 procent. Samtidigt ökade orderstocken med 17 procent. I Danmark och Finland var tillväxten god vilket förklaras av hög produktion i Danmark och genomförda förvärv i Finland. Även i Sverige och Norge var tillväxten god.

Resultatet ökade med 12 procent
EBITA-resultatet ökade med 12 procent och EBITA-marginalen var oförändrad på 7,9 procent.

Genom de förvärv vi genomfört i Finland har vi närmat oss en kritisk massa och höjt kvalitén i verksamheten, vilket resulterat i en betydligt förbättrad lönsamhet.

I Danmark har vi förbättrat EBITA-marginalen genom effektivare produktion och administration.

EBITA-marginalen är på en fortsatt hög nivå i Sverige. Marginalen var dock något lägre jämfört med föregående år, vilket förklaras av en positiv engångseffekt i det fjärde kvartalet 2017.

Under kvartalet har produktionen i Oras gamla projekt varit fortsatt hög, vilket påverkat EBITA-marginalen negativt. Jag bedömer att de olönsamma projekt som Oras hade vid förvärvstidpunkten i maj 2017 kommer att vara avslutade under första kvartalet 2019.

Kassaflödet är starkt och utdelningen höjs med 29 procent
Kassaflödet i fjärde kvartalet minskade vår nettoskuld till -1 365 MSEK. Vår kassagenerering uppgick till 102 procent vilket är över vårt finansiella mål. Styrelsen föreslår att utdelningen höjs med 29 procent till 2,00 SEK per aktie. Sedan börsnoteringen 2015 har vi i genomsnitt höjt utdelningen med 26 procent per år. Det är för mig ett bevis på att vi har en affärsmodell som skapar kassaflöde genom lönsam tillväxt.

Förbifart Stockholm
Bravida har tecknat två kontrakt med Trafikverket inom infrastrukturprojektet Förbifart Stockholm. Kontrakten avser de avtal som tilldelades Bravida under det tredje kvartalet 2018. Ett kontrakt på 1 597 MSEK har registrerats i orderstocken i kvartal fyra. Det andra kontraktet, på 1 144 MSEK, kommer att registreras i orderstocken i första kvartalet 2019.

Under år 2019–2020 sker design och planering av projekten, vilket kommer generera en viss intäkt. Huvuddelen av produktionen kommer att genomföras under år 2021–2023, därefter svarar Bravida för underhåll och service under ytterligare två år.

Förbifart Stockholm är ett viktigt projekt som vi är stolta att få leverera i. Bravida har stor erfarenhet från tidigare infrastrukturprojekt och vi har storleken och förmågan att hantera stora och komplexa projekt. Vi har arbetat med förberedelser kopplade till Förbifart Stockholm under ett par år och nu fokuserar vi på att etablera en stark leveransorganisation.

Förvärv fortsätter att stärka Bravida
Under året har vi genomfört 12 förvärv och tecknat avtal om ytterligare tre förvärv som har slutförts i januari 2019. De genomförda förvärven 2018/19 innebär en årlig ökning av årsomsättningen på omkring 900 MSEK. Förvärven stärker vår lokala marknadsposition och breddar vårt erbjudande till kund.

Under hösten har vi förstärkt förvärvsteamet för att säkerställa en fortsatt hög förvärvstakt och en god integration av framtida förvärv. Vi ser en fortsatt bra pipeline med potentiella förvärv och vi för ett antal intressanta förvärvsdiskussioner.

Framtidsutsikter
Bravidas risknivå är välbalanserad genom att vi finns på ett 160-tal orter i Norden och har över 55 000 kunder inom olika segment. Vår geografiska spridning, vårt breda erbjudande och vår stabila och differentierade kundbas ger oss en låg exponering mot enskilda marknader och kunder.

År 2018 var vårt bästa år någonsin men det finns fortsatt mycket vi kan förbättra, bland annat inom produktion, inköp och på kostnadssidan. Efterfrågan på service och installation är god i våra marknader och jag ser med tillförsikt fram emot 2019.

Mattias Johansson, Stockholm i februari 2019


För mer information, vänligen kontakta:
Mattias Johansson, vd och koncernchef. Telefon: +46 8 695 20 00
Nils-Johan Andersson, ekonomi- och finansdirektör. Telefon: +46 70 668 50 75
[IRcontact@bravida.com]

Denna information är sådan information som Bravida Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2019 kl. 07:30 CET.

Rapporten presenteras klockan 09:30 av vd och koncernchef Mattias Johansson och CFO Nils-Johan Andersson. Presentationen sker på engelska och går att följa på webben eller via telefon. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor.

Länk till webbsändning:
https://tv.streamfabriken.com/bravida-q4-2018

Telefonnummer för telefonkonferens:
SE: +46 8 5664 27 06 
UK: +44 33 3300 9031 
US: +1 646 722 49 02

Rapporten och presentationen kommer att finnas tillgängliga på www.bravida.se/investerare/.