Bravidas styrelse återinför tidigare återkallat förslag om utdelning och avser kalla till en extra bolagsstämma

Den 8 april 2020 beslutade Bravidas styrelse att återkalla sitt förslag till årsstämman att besluta om en utdelning om 2,25 kronor per aktie på grund av osäkerheter i marknaden kopplade till Covid-19-pandemin. Styrelsen uttalade i samband med återkallandet att styrelsens ambition var att kalla till en extra bolagsstämma under hösten 2020 och föreslå, om förutsättningarna i omvärlden medger det, utdelningen på nytt.

Regulatorisk pressmeddelande

Styrelsen har nu utvärderat Bravidas utveckling de senaste månaderna, inklusive bolagets finansiella resultat och de allmänna marknadsutsikterna, med slutsatsen att Bravidas finansiella ställning fortsatt är stark. Styrelsen har därför beslutat att återinföra tidigare återkallat förslag om utdelning med 2,25 kronor per aktie och kalla till en extra bolagsstämma som förväntas hållas i slutet av oktober 2020 för att besluta om utdelningen. I samband med denna extra bolagsstämma kommer styrelsen också föreslå att stämman beslutar att anta det långsiktiga incitamentsprogram (LTIP 2020) som återkallades i april 2020 av samma skäl som utdelningen.

I samband med fastställd utdelning kommer Bravida återbetala det permitteringsstöd som Bravida erhållit i Sverige relaterat till Covid-19-pandemin. Detta får en negativ resultateffekt för 2020 på cirka 8 miljoner kronor.

Mattias Johansson, vd och koncernchef i Bravida säger:

- Vi har under en lång tid haft ett starkt kassafflöde och vi har en solid orderstock. Detta tillsammans med att vår verksamhet består av både service och installation ger Bravida en stabil finansiell position.

Mer information om den extra bolagsstämman kommer att lämnas inom kort i en separat kallelse till stämman.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Åsa Neving, CFO. Telefon: +46 8 695 22 87
Morten Reedtz Kjellev, kommunikationschef. Telefon: +46 72 226 37 79

Denna information är sådan information som Bravida Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 september 2020 kl 08.30 CEST.