Förändring av antalet röster i Bravida Holding AB

Stockholm – Bravida Holding AB (BRAV) meddelar idag en förändring i antalet röster i bolaget till följd av att styrelsen beslutat att omvandla C-aktier till stamaktier för vidareleverans till deltagare i incitamentsprogram.

Regulatorisk pressmeddelande

Vid årsstämman 2017 beslutades om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Bravidakoncernen (”LTIP 2017”). Tilldelning under programmet har genomförts efter att den första kvartalsrapporten för 2020 offentliggjordes den 8 maj. Som ett led i tilldelningen har Bravidas styrelse beslutat att omvandla 350 054 C-aktier till stamaktier för vidareleverans till deltagare i LTIP 2017. Antalet röster i bolaget har därmed ökat under innevarande månad, medan antalet aktier har varit oförändrat.

Antalet utestående aktier i Bravida Holding AB (publ) uppgår per den 29 maj 2020 till 203 316 598 aktier, varav 202 975 544 stamaktier med en röst vardera, samt 341 054 C-aktier med 1/10 röst var. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 203 009 649,4.
 

För mer information, vänligen kontakta:
 
Peter Norström, IR-ansvarig, Bravida. Telefon: +46 8 695 20 07
 

 

Informationen är sådan som Bravida Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 maj 2020, klockan 09.30.