Kallelse till extra bolagsstämma i Bravida Holding AB (publ)

Bravida Holding AB (publ), org. nr. 556891-5390, med säte i Stockholm, kallar härmed till extra bolagsstämma fredagen den 23 oktober 2020. 

Regulatorisk pressmeddelande

  Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer Bravidas extra bolagsstämma att genomföras genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum; det blir alltså en stämma utan fysiskt deltagande.

Bravida välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid extra bolagsstämman genom förhandsröstning i den ordning som beskrivs nedan. Information om de vid extra bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 23 oktober 2020 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om extra bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

Förutsättningar för deltagande

För att en aktieägare ska ha rätt att genom förhandsröstning delta vid extra bolagsstämman ska denne dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 15 oktober 2020, dels senast torsdagen den 22 oktober 2020 ha anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan så att förhandsrösten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast måndagen den 19 oktober 2020, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid extra bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida www.bravida.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till extra bolagsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Euroclear Sweden AB (som administrerar formulären å Bravidas vägnar) tillhanda senast torsdagen den 22 oktober 2020. Formuläret kan skickas med e-post till GeneralMeetingServices@euroclear.eu eller med post till Bravida Holding AB (publ), ”EGM”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge förhandsröst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden ABs hemsida, https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan  behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

För frågor om extra bolagsstämman eller för att få förhandsröstningsformuläret skickat per post, vänligen kontakta Euroclear Sweden AB på telefon 08-402 92 09 (måndag-fredag kl. 09.00-16.00).

 

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid extra bolagsstämman.

 2. Godkännande av dagordning.
 3. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet.
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 5. Prövning av om extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Beslut om utdelning.
 7. Beslut om styrelsearvode.
 8. Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram.

  a. Antagande av ett incitamentsprogram.
  b. (i) Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av C-aktier.
      (ii) Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna C-aktier.
      (iii) Överlåtelse av egna stamaktier.
  c. Aktieswapavtal med tredje part.
 

Beslutsförslag etc.

Val av ordförande vid extra bolagsstämman (punkt 1)

Bolagets styrelse har föreslagit att Fredrik Arp, styrelsens ordförande, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid extra bolagsstämman.

Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet (punkt 3)

Till personer att jämte ordföranden justera protokollet från extra bolagsstämman föreslås Marianne Flink, Swedbank Robur och Peter Lagerlöf, Lannebo Fonder eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller dem som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonernas uppdrag att justera protokollet från extra bolagsstämman innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet från extra bolagsstämman.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 4)

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av Bravida, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna.

Beslut om utdelning (punkt 6)

Den 8 april 2020 beslutade Bravidas styrelse att återkalla sitt förslag till årsstämman 2020 att besluta om en utdelning om 2,25 kronor per stamaktie på grund av osäkerheter i marknaden kopplade till covid-19-pandemin. Styrelsen har utvärderat Bravidas utveckling de senaste månaderna, inklusive bolagets finansiella resultat och de allmänna marknadsutsikterna, med slutsatsen att Bravidas finansiella ställning fortsatt är stark. Styrelsen föreslår därför att extra bolagsstämman beslutar om en utdelning om 2,25 kronor per stamaktie. Som avstämningsdag föreslås tisdagen den 27 oktober 2020. Beslutar extra bolagsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen betalas ut till aktieägarna fredagen den 30 oktober 2020. Den föreslagna utdelningen uppgår totalt till 456 626 718 kronor. Det angivna beloppet är beräknat på det totala antalet stamaktier i bolaget minskat med bolagets innehav av egna stamaktier.

Beslut om styrelsearvode (punkt 7)

Den 8 april 2020 återkallade även valberedningen sitt förslag till årsstämman 2020 om höjda styrelsearvoden. Med anledning av att styrelsen efter en utvärdering nu konstaterat att bolagets finansiella ställning fortsatt är stark och beslutat att lägga fram tidigare återkallade förslag föreslår valberedningen att extra bolagsstämman beslutar om de höjda styrelsearvoden som föreslogs inför årsstämman.  

Valberedningen föreslår att styrelsearvode inklusive ersättning för utskottsarbete ska utgå om högst 4 265 000 kronor, att fördelas med 1 200 000 (1 150 000) kronor till ordföranden och 475 000 (450 000) kronor vardera till övriga styrelseledamöter, med 190 000 (180 000) kronor till ordförande i revisionsutskottet och 105 000 (100 000) kronor vardera till övriga två ledamöter i revisionsutskottet samt med 120 000 (110 000) kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 85 000 (80 000) kronor vardera till övriga två ledamöter i ersättningsutskottet. Valberedningen föreslår även att nämnda höjda styrelsearvoden ska gälla även retroaktivt för tiden från årsstämman 2020 till dagen för denna extra bolagsstämma.

Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram (punkt 8)

Den 8 april 2020 återkallade styrelsen även sitt förslag till årsstämman 2020 om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram. Mot bakgrund av den utvärdering styrelsen har gjort enligt ovan föreslår styrelsen att extra bolagsstämman beslutar om införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Bravida-koncernen (”LTIP 2020”) i enlighet med nedan.  

LTIP 2020 är ett prestationsbaserat incitamentsprogram som till huvudsakliga delar överensstämmer med de incitamentsprogram som antogs i samband med årsstämmorna 2016, 2017 och 2018 samt vid extra bolagsstämman den 3 juni 2019.

Antagande av ett incitamentsprogram (punkt 8(a))

Programmet i sammandrag  

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om antagande av LTIP 2020. LTIP 2020 föreslås omfatta cirka 200 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i Bravida-koncernen. Deltagarna i LTIP 2020 måste investera i koncernen genom förvärv av aktier i Bravida Holding AB (publ) (”Sparaktier”). Dessa Sparaktier erhålls genom att deltagarna förvärvar stamaktier i Bravida till marknadsvärde i enlighet med villkoren under ”Privat investering” nedan eller avsätter stamaktier som redan innehas. Därefter kommer deltagarna att ges möjlighet att vederlagsfritt erhålla stamaktier inom ramen för LTIP 2020, så kallade ”Prestationsaktier”, enligt villkoren som anges nedan.  

För det fall att Prestationsaktier inte kan levereras till rimliga kostnader, med rimliga administrativa insatser eller på grund av särskilda marknadsförutsättningar, kan deltagare istället komma att erbjudas kontantvederlag.

Privat investering

För att kunna delta i LTIP 2020 krävs att deltagaren privat investerar, genom förvärv av Sparaktier till marknadspris, till ett värde motsvarande lägst 30 000 kronor och högst 300 000 kronor beroende på position i koncernen och enligt vad som närmare beskrivs nedan. För varje Sparaktie som innehas inom ramen för LTIP 2020, kommer bolaget att tilldela deltagare ett visst antal rättigheter till Prestationsaktier, innebärande rätten att vederlagsfritt erhålla Prestationsaktier (”Rättigheter”). Det antal Rättigheter som varje deltagare berättigas till beror på (i) vilken kategori deltagaren tillhör samt (ii) bolagets uppfyllande av prestationsvillkoren. Maximalt kan en deltagare erhålla fem Prestationsaktier för varje Sparaktie.

Generella villkor

Under förutsättning att vissa prestationsbaserade villkor avseende räkenskapsåret 2022 har uppfyllts samt förutsatt att deltagaren från tilldelning av Rättigheterna till dagen för offentliggörande av delårsrapporten för perioden 1 januari till 31 mars 2023 (intjänandeperioden) har behållit sina Sparaktier och dessutom, med vissa undantag, fortfarande är anställd i Bravida-koncernen och inte heller har sagt upp sig vid denna tidpunkt, ger varje Rättighet deltagaren möjlighet att vederlagsfritt erhålla en Prestationsaktie i bolaget.

Mål- och prestationsvillkor

Det antal Rättigheter som deltagarens Sparaktier berättigar till beror på hur bolaget uppfyller prestationsvillkoren under mätperioden. Mätperioden är tre år och omfattar 2020, 2021 och 2022. Prestationsvillkoren baseras på bolagets normaliserade och ackumulerade EBITA ("Koncern-EBITA"). EBITA innebär resultat före räntekostnader och nedskrivningar, även kallat rörelseresultat.

Prestationsvillkoren är fastställda till en "minimumnivå" och "maximumnivå", där antalet Rättigheter som tilldelas vid början av LTIP 2020 ökas linjärt mellan miniminivån och maximinivån. För att Rättigheterna ska tilldelas krävs att miniminivån överskrids. Om maximumnivån uppnås kommer alla Prestationsaktier att delas ut. Om koncernens resultat bestäms till en nivå mellan minimum- och maximumnivån kommer ett proportionellt antal Prestationsaktier att tilldelas baserat på en linjär kurva.

Styrelsen avser att presentera uppfyllandet av de prestationsbaserade villkoren i årsredovisningen för räkenskapsåret 2022.

Rättigheterna

För Rättigheterna ska i övrigt följande villkor gälla:

 • Rättigheterna tilldelas vederlagsfritt snarast möjligt efter denna extra bolagsstämma och senast den 30 november 2020.

 • Rättigheterna kan inte överlåtas eller pantsättas.

 • Varje Rättighet ger deltagaren rätt att vederlagsfritt erhålla en Prestationsaktie vid intjänandeperiodens slut, dvs. vid offentliggörandet av delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 mars 2023, under förutsättning att deltagaren vid intjänandeperiodens slut, med vissa undantag, fortfarande är anställd i Bravida-koncernen, inte heller har sagt upp sig vid denna tidpunkt och har kvar sina ursprungliga Sparaktier i bolaget.

Utformning och hantering

Styrelsen, eller en av styrelsen särskilt tillsatt kommitté, ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av villkoren för LTIP 2020, inom ramen för nämnda villkor och riktlinjer. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda utländska regler eller marknadsförutsättningar. Styrelsen ska även äga rätt att vidta andra justeringar om det sker betydande förändringar i Bravida-koncernen eller dess omvärld som skulle medföra att LTIP 2020:s beslutade villkor inte längre uppfyller dess syften. Styrelsens rätt att vidta nämnda justeringar innefattar inte rätten att låta ledande befattningshavare kvarstå som deltagare i bolagets långsiktiga incitamentsprogram efter avslutad anställning.

Fördelning

Deltagarna är indelade i olika kategorier och i enlighet med ovanstående kommer LTIP 2020 att innebära följande antal Sparaktier och högst antal Rättigheter för de olika kategorierna:

 • verkställande direktören: kan förvärva Sparaktier till ett värde av 300 000 kronor inom ramen för LTIP 2020, vilket ger innehavaren rätt till lägst en (1) och högst fem (5) Rättigheter för varje investerad Sparaktie;

 • ekonomi- och finansdirektören: kan förvärva Sparaktier till ett värde av 240 000 kronor inom ramen för LTIP 2020, vilket ger innehavaren rätt till lägst en (1) och högst fem (5) Rättigheter för varje investerad Sparaktie;

 • andra ledamöter inom koncernledningen (cirka 11 individer): kan förvärva Sparaktier till ett värde av 200 000 kronor vardera inom ramen för LTIP 2020, vilket ger innehavaren rätt till en (1) och högst fem (5) Rättigheter per investerad Sparaktie;

 • regionchefer (cirka 35 individer): kan förvärva Sparaktier till ett värde av högst 50 000 kronor vardera inom ramen för LTIP 2020, vilket ger innehavaren rätt till lägst en (1) och högst fem (5) Rättigheter för varje investerad Sparaktie;

 • avdelningschefer, vars avdelningar genomsnittligt de senaste tre åren tjänat mer än 7 procent Koncern-EBITA och omsatt mer än 50 miljoner kronor (cirka 60 individer): kan förvärva Sparaktier till ett värde av högst 50 000 kronor vardera inom ramen för LTIP 2020, vilket ger innehavaren rätt till lägst en (1) och högst fem (5) Rättigheter för varje investerad Sparaktie;

 • avdelningschefer, vars avdelningar genomsnittligt de senaste tre åren tjänat mer än 4 procent Koncern-EBITA (men mindre än 7 procent) och omsatt mer än 30 miljoner kronor (men mindre än 50 miljoner kronor) (cirka 60 individer): kan förvärva Sparaktier till ett värde av högst 30 000 kronor vardera inom ramen för LTIP 2020, vilket ger innehavaren rätt till lägst en (1) och högst tre (3) Rättigheter för varje investerad Sparaktie; och

 • vissa övriga befattningshavare på koncern- divisions- eller regionstab samt vissa nyckelpersoner (t.ex. i samband med förvärv) (totalt cirka 32 individer): kan förvärva Sparaktier till ett värde av antingen högst 30 000 kronor vardera eller högst 50 000 kronor vardera inom ramen för LTIP 2020, vilket ger innehavaren rätt till lägst en (1) och högst tre (3), alternativt fem (5) Rättigheter för varje investerad Sparaktie. Det maximala utrymmet för denna kategori är begränsat till Sparaktier med ett värde om totalt 1 280 000 kronor.

LTIP 2020:s omfattning och kostnader

LTIP 2020 kommer att redovisas i enlighet med IFRS 2 vilket innebär att Rättigheterna ska kostnadsföras som en personalkostnad över intjänandeperioden. Kostnaden för LTIP 2020 antas uppgå till cirka 27 miljoner kronor, exklusive sociala avgifter, beräknad enligt IFRS 2. Kostnaderna för sociala avgifter beräknas till cirka sex miljoner kronor, under förutsättning av antagandena ovan. I tillägg till vad som anges ovan, har kostnaderna för LTIP 2020 beräknats utifrån att LTIP 2020 omfattar 200 deltagare och att varje deltagare utnyttjar den maximala investeringen. Om det maximala utfallet uppnås, samt att alla investerade Sparaktier behålls i enlighet med LTIP 2020 och att de prestationsbaserade villkoren uppfylls till 100 procent, kommer kostnaden för LTIP 2020 maximalt att uppgå till cirka 45,8 miljoner kronor i enlighet med IFRS 2 och kostnaden för sociala avgifter till cirka tio miljoner kronor. Kostnaderna förväntas ha en marginell inverkan på Bravida-koncernens nyckeltal.

Vid en maximal tilldelning av Prestationsaktier, och baserat på aktiekursen 110 kronor per aktie vid programmets start, kan maximalt 424 455 stamaktier komma att tilldelas inom ramen för LTIP 2020, vilket skulle innebära en utspädningseffekt om cirka 0,21 procent av aktiekapitalet och rösterna avseende bolagets stamaktier. Utspädningseffekten inklusive befintliga långsiktiga incitamentsprogram skulle då motsvara maximalt cirka 0,7 procent.  Inom ramen för LTIP 2020 kan maximalt 500 000 stamaktier komma ett emitteras, vilket skulle innebära en utspädningseffekt om cirka 0,25 procent. Utspädningseffekten inklusive befintliga långsiktiga incitamentsprogram skulle då motsvara maximalt cirka 0,75 procent. 

Information om Bravidas befintliga incitamentsprogram finns i årsredovisningen för 2019 och på bolagets hemsida, www.bravida.se.

Tilldelning av Prestationsaktier i enlighet med LTIP 2020

För att kunna genomföra LTIP 2020 på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt har styrelsen övervägt olika metoder för att säkerställa leverans av Prestationsaktier i enlighet med LTIP 2020. Styrelsen har därvid funnit det mest kostnadseffektiva alternativet vara, och föreslår därför att stämman som huvudalternativ bemyndigar styrelsen att besluta om en riktad emission av C-aktier till en bank i enlighet med punkten 8(b)(i) samt att styrelsen bemyndigas att därefter besluta att återköpa C-aktierna från samma bank i enlighet med punkten 8(b)(ii). C-aktierna kommer sedan innehas av bolaget och därefter kommer erforderligt antal C-aktier, efter omvandling till stamaktier, att levereras till deltagarna i enlighet med LTIP 2020. Vidare föreslår styrelsen att stämman beslutar att högst 500 000 stamaktier ska kunna överlåtas till deltagare i enlighet med LTIP 2020.  

För den händelse erforderlig majoritet för punkt 8(b) nedan inte kan uppnås föreslår styrelsen att Bravida ska kunna ingå aktieswapavtal med tredje part i enlighet med punkten 8(c) nedan.

Motiv för förslaget

Syftet med LTIP 2020 är att skapa förutsättningar för att behålla kompetent personal i Bravida-koncernen. LTIP 2020 har utformats baserat på att det är önskvärt att ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom koncernen är aktieägare i bolaget och att de ser att ett långsiktigt arbete lönar sig. Deltagande i LTIP 2020 kräver att deltagaren har bidragit med privat investering genom förvärv av Sparaktier. Genom att erbjuda en tilldelning av Rättigheter som är baserad på uppfyllandet av fastställda prestationsbaserade villkor, premieras deltagarna för ökat aktieägarvärde. LTIP 2020 belönar även anställdas fortsatta lojalitet och därigenom den långsiktiga värdetillväxten i bolaget. Mot bakgrund av detta anser styrelsen att LTIP 2020:s antagande kommer att få en positiv effekt på Bravida-koncernens framtida utveckling och kommer följaktligen att vara fördelaktigt för både bolaget och dess aktieägare.

Beredning av förslaget

LTIP 2020 har utarbetats av bolagets styrelse i samråd med externa rådgivare.

Säkringsåtgärder med anledning av LTIP 2020

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av C-aktier, bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna C-aktier samt  överlåtelse av egna stamaktier (punkt 8(b)(i)-(iii))

Samtliga beslut under punkt 8(b)(i)-(iii) föreslås vara villkorade av varandra. 

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av C-aktier (punkt 8(b)(i))

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma öka bolagets aktiekapital med högst 10 000 kronor genom emission av högst 500 000 C-aktier, vardera med kvotvärde om 0,02 kronor. De nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av en bank till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet. Syftet med bemyndigandet samt skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid genomförande av emissionen är att säkerställa leverans av aktier till anställda i enlighet med LTIP 2020.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna C-aktier (punkt 8(b)(ii))

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om återköp av egna C-aktier. Återköp får endast ske genom ett förvärvserbjudande som riktats till samtliga ägare av C-aktier och ska omfatta samtliga utestående C-aktier. Högst så många aktier får förvärvas att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv ska ske till ett pris motsvarande aktiens kvotvärde. Betalning för förvärvade C-aktier ska ske kontant. Syftet med den föreslagna återköpsmöjligheten är att bolaget ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt LTIP 2020.

Överlåtelse av egna stamaktier (punkt 8(b)(iii))

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att C-aktier som bolaget förvärvar med stöd av bemyndigandet om återköp av egna C-aktier i enlighet med punkten 8(b)(ii) ovan kan, efter omvandling till stamaktier, överlåtas till deltagarna i LTIP 2020 i enlighet med beslutade villkor. Styrelsen föreslår vidare att stämman beslutar att högst 500 000 stamaktier kan överlåtas till deltagare i enlighet med villkoren för LTIP 2020.  

Aktieswapavtal med tredje part (punkt 8(c))

För den händelse erforderlig majoritet för punkten 8(b) ovan inte uppnås, föreslår styrelsen att extra bolagsstämman fattar beslut om att säkra den finansiella exponering som LTIP 2020 förväntas medföra genom att Bravida på marknadsmässiga villkor ska kunna ingå aktieswapavtal med tredje part, varvid den tredje parten i eget namn ska kunna förvärva och överlåta stamaktier i Bravida till deltagare i LTIP 2020.

_______________________

Övrig information

Antal aktier och röster

I Bravida finns totalt 203 316 598 aktier med 203 009 649,4 röster i bolaget, varav 341 054 är C-aktier vilka berättigar till en tiondels röst per aktie och 202 975 544 är stamaktier vilka berättigar till en röst per aktie. Bolaget innehar per 22 september 2020 samtliga 341 054 C-aktier och 30 336 stamaktier.

Särskilda majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 8(b)(i) och 8(b)(ii) ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. För giltigt beslut enligt punkt 8(b)(iii) ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag, styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § respektive 19 kap. 22 § aktiebolagslagen samt kompletterande information enligt 18 kap. 5 § respektive 19 kap 23 § aktiebolagslagen, och styrelsens redogörelse och revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 §, 18 kap. 6 § och 19 kap. 24 § aktiebolagslagen hålls tillgängliga på bolagets hemsida www.bravida.se senast tre veckor före stämman. Årsredovisningen, inklusive revisionsberättelse, finns tillgänglig på bolagets hemsida www.bravida.se. Samtliga handlingar finns även tillgängliga hos bolaget på adress Mikrofonvägen 28 i Stockholm. Kopior av handlingarna sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Fullmaktsformulär för den som vill förhandsrösta genom ombud finns på bolagets hemsida www.bravida.se.

Handlingarna kan begäras på telefon 08-402 92 09 eller via post till Bravida Holding AB (publ), ”EGM”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

Aktieägares frågerätt

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och bolagets förhållande till andra bolag inom koncernen.

Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bravida Holding AB (publ), att. Magnus Liljefors, Mikrofonvägen 28, 126 81 Stockholm, eller via e-post till bolagsstamma@bravida.se, senast den 13 oktober 2020. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Bravida Holding AB (publ), Mikrofonvägen 28, 126 81 Stockholm, och på www.bravida.se, senast den 18 oktober 2020. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

 

Stockholm i september 2020

Bravida Holding AB (publ)

Styrelsen