Kommuniké från Bravida Holding AB (publ):s årsstämma den 24 april 2020

Vid årsstämman i Bravida Holding AB (publ) i Stockholm idag beslutade aktieägarna följande:

Regulatorisk pressmeddelande

Fastställande av resultat- och balansräkningar, resultatdisposition och ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde den i årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Årsstämman beslutade även, i enlighet med styrelsens reviderade förslag, att inte lämna någon utdelning till aktieägarna. Beslutades vidare att vinstmedlen från 2019 disponeras så att 3 517 757 028 kronor överförs till överkursfond och ‭925 866 870‬ kronor överförs i ny räkning. Årsstämman beviljade även styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor 
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara sex utan suppleanter och att antalet revisorer ska vara en utan suppleanter. Fredrik Arp, Cecilia Daun Wennborg, Jan Johansson, Marie Nygren och Staffan Påhlsson omvaldes till styrelseledamöter och Karin Stålhandske valdes som ny styrelseledamot. Fredrik Arp omvaldes till styrelseordförande. KPMG omvaldes som revisor.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
Årsstämman beslutade även om styrelsearvode i enlighet med valberedningens reviderade förslag. Styrelsearvode ska utan justering från föregående år uppgå till högst 4 050 000 kronor, att fördelas med 1 150 000 kronor till ordföranden och 450 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter, med 180 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet och 100 000 kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet, samt med 110 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 80 000 kronor vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet. Arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 
Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Ändring av bolagsordning
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att ändra 1, 8 och 11 §§ i bolagsordningen, dels för att i 1 och 11 §§ reflektera vissa regelförändringar som skett, dels för att renodla skrivningen i 8 § utan någon saklig ändring.

Återköps- och överlåtelsebemyndigande
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv av så många egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Vidare beslutades att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier.

Bemyndigandet att förvärva egna aktier syftar dels till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur, dels att möjliggöra för bolaget att finansiera förvärv med egna aktier. Bemyndigandet att överlåta egna aktier syftar till att möjliggöra för bolaget att finansiera förvärv med egna aktier.

Emissionsbemyndigande
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som är utestående vid tidpunkten för årsstämmans beslut om bemyndigande uppgående till högst 10 procent, räknat efter fullt utnyttjande av emissionsbemyndigandet. 

Emissionsbemyndigandet syftar till att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att möjliggöra för bolaget att kunna erlägga betalning med egna aktier i samband med eventuella förvärv av företag eller verksamhet som bolaget kan komma att genomföra.

Ytterligare information från årsstämman
Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på www.bravida.se. Protokollet från årsstämman kommer vidare hållas tillgängligt på www.bravida.se senast två veckor efter årsstämman.