Kvartalsrapport april – juni 2020

Organisk tillväxt, ökad EBITA-marginal och ett starkt kassaflöde

Regulatorisk pressmeddelande

  • Nettoomsättningen ökade med 6 % och uppgick till 5 382 (5 087) MSEK
  • Organiska tillväxten uppgick till 3 (-1) %
  • Orderstocken var 8 % högre och uppgick till 14 952 (13 905) MSEK
  • EBITA ökade med 16 % och uppgick till 317 (274) MSEK
  • EBITA-marginalen uppgick till 5,9 (5,4) %
  • Resultat efter skatt uppgick till 238 (201) MSEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 728 (131) MSEK
  • Nettoskuldsättningen uppgick till -1 185 (-2 612) MSEK
  • Sex förvärv har genomförts under kvartalet som på årsbasis tillför en omsättning på cirka 363 MSEK
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,17 (0,99) SEK

 

Kommentar från vd
Bravida gjorde ett starkt andra kvartal 2020 med positiv resultatutveckling,  organisk tillväxt och bra kassaflöde. Installationsverksamheten har i stort sett varit opåverkad av pandemin, medan serviceomsättningen har minskat. 

 

Bravidas andra kvartal 2020 har, precis som i samhället i stort, präglats av den pågående covid-19-pandemin. Pandemins totala påverkan på vår verksamhet har hittills varit oväntat liten. Produktionen inom installation har varit god och endast ett fåtal arbetsplatser har varit stängda på grund av pandemin. Serviceverksamheten har däremot påverkats negativt, eftersom vi i många fall inte haft tillträde till serviceobjekten på grund av försiktighetsåtgärder. I de flesta fall är de inställda serviceärendena endast framflyttade och kommer att genomföras vid ett senare tillfälle.
 

Organisk tillväxt och förbättrad EBITA-marginal

Det är mycket glädjande att vi, trots covid-19-pandemin, kan infria vår bedömning från 2019 om organisk tillväxt under första halvåret 2020. I kvartalet ökade nettoomsättningen med 6 procent, vilket överstiger Bravidas tillväxtmål. Den organiska tillväxten uppgick till 3 procent och förvärven bidrog med 6 procents tillväxt, medan den försvagade norska kronan bidrog negativt med 3 procentenheter.

EBITA-marginalen ökade under kvartalet till 5,9 procent. Marginalerna förbättrades i Norge, Danmark och Finland.

Orderingången var något lägre än föregående år vilket uteslutande beror på den lägre aktiviteten inom serviceverksamheten samt valutaeffekter. Vår starka orderstock, som endast innehåller installationsprojekt, är fortsatt stabil. Orderstocken har ökat något i Sverige och Norge medan den minskat något i Danmark och Finland.
 

Ett starkt kassaflöde och en låg skuldsättning
Kassaflödet i kvartalet var starkt och kassagenereringen uppgick till 149 procent, vilket är väsentligt över vårt mål. Vår nettoskuldsättning minskade under kvartalet med 513 MSEK och ligger nu på en rekordlåg nivå.
 

Förvärv forstätter att stärka Bravida
Hittills i år har vi genomfört tretton förvärv, varav sex i andra kvartalet och tre i juli. Förvärven tillför en årlig omsättning om cirka 725 MSEK. Bravida har under kvartalet förvärvat två bolag inom solceller, i Sverige respektive Finland. Förvärven breddar vårt kunderbjudande inom klimatsmarta lösningar och vår kompetens inom ett snabbt växande teknikområde. Vårt starka kassaflöde och låga skuldsättning kommer att ge oss fortsatta möjligheter till att göra förvärv även framöver. På grund av osäkerheten i marknaden bedömer vi dock att förvärvsintensiteten tillfälligt kommer att vara lägre.
 

Hållbarhet
Att minimera arbetsskador är ett av våra viktigaste mål. Arbetsskadorna har minskat med 18 procent de senaste 12 månaderna och LTIR (Lost Time Injury Rate) uppgick till 9,6 (11,7). LTIR-talen är fortfarande för höga och olika länder har kommit olika långt i arbetet. Vår vision är att ha noll arbetsskador medan målet på medellång sikt är ett LTIR under 5,5. Bravida arbetar kontinuerligt för att förbättra de insatser som förebygger och förhindrar skador.
 

Framtidsutsikter
Bravidas risknivå är välbalanserad och vår verksamhet diversifierad. Vi finns på ett 160-tal orter i Norden och har över 55 000 kunder inom olika segment. Vår geografiska spridning, vårt breda erbjudande och vår stabila och differentierade kundbas ger oss en låg exponering mot enskilda marknader och kunder. I de osäkra tider som uppstått med covid-19-pandemin föredrar kunder att teckna serviceavtal och installationsprojekt med stabila leverantörer, vilket kan skapa goda affärsmöjligheter för Bravida. På grund av den pågående pandemin är marknadsutvecklingen osäker. Min bedömning för de närmsta kvartalen är dock en fortsatt stabil installationsverksamhet och en successiv normalisering inom serviceverksamheten, då jag är övertygad att våra kunder ser värdet av väl underhållna fastigheter.

Mattias Johansson, Stockholm i juli 2020
 

För mer information, vänligen kontakta: 
Mattias Johansson, vd och koncernchef. Telefon: +46 8 695 20 00
Åsa Neving, CFO. Telefon: +46 8 695 22 87 
[IRcontact@bravida.com]
 

Denna information är sådan information som Bravida Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juli 2020 kl. 12:00 CET.

 

Rapporten presenteras klockan 13:30 av vd och koncernchef Mattias Johansson och CFO Åsa Neving. Presentationen sker på engelska och går att följa på webben eller via telefon. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor. 

Länk till webbsändning:
https://digital.vevent.com/rt/fronto2~bravida-q2-2020
 

Telefonnummer för telefonkonferens:
SE:  0850692180   
UK:  08445718892  
US: 16315107495 
Internationellt inringningsnummer: +44 (0) 2071 928000
Telefonkonferens ID: 9576695#