Kvartalsrapport januari–mars 2024

Stark orderingång, växande orderstock och en förbättrad kassagenerering

Regulatorisk pressmeddelande

• Nettoomsättningen minskade med 2 procent och uppgick till 7 275 (7 429) MSEK
• Orderstocken uppgick till 17 835 (16 243) MSEK
• EBITA minskade med 21 procent och uppgick till 294 (370) MSEK
• EBITA-marginalen uppgick till 4,0 (5,0) procent
• Resultat efter skatt uppgick till 202 (276) MSEK
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 399 (60) MSEK
• Nettoskuldsättningen uppgick till -2 071 (-1 588) MSEK
• Ett förvärv har tillträtts under kvartalet som på årsbasis tillför en omsättning på cirka 30 MSEK
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,98 (1,32) SEK

 

Kommentar från vd
Den starka orderingången och den förbättrade kassagenereringen håller i sig från föregående kvartal. I linje med våra förväntningar minskade nettoomsättningen och EBITA-marginalen försämrades jämfört med föregående år. För att anpassa verksamheten till den lägre omsättningen och förbättra marginalutvecklingen har vi vidtagit omfattande besparingsåtgärder och anpassar våra resurser till rådande marknadsläge.

Nettoomsättning och EBITA
Nettoomsättningen minskade med två procent och den organiska tillväxten uppgick till -6 procent, vilket var i linje med tidigare bedömningar. Andelen serviceomsättning ökade något, jämfört med första kvartalet 2023. Vi ser en fortsatt stark orderingång som ökade i samtliga länder och med totalt 16 procent i jämförelse med första kvartalet 2023. Vår orderstock är fortsatt hög men orderläget varierar mellan de olika geografiska områdena. Marknaden var stabil i Norge och i stora delar av Sverige och i Danmark, medan den är fortsatt svag i södra Sverige och i Finland. 

Under kvartalet förbättrades EBITA-marginalen i Norge. Förvärvet Thunestvedt utvecklas enligt plan och är inkluderat i hela kvartalet. Förvärvet har medfört en utspädning av EBITA-marginalen med 0,3 procentenheter i Norge. I Sverige har vi en svagare utveckling i de södra delarna av landet medan övriga delar av landet är stabila. I kvartalet tog vi kostnaden för avveckling av division Growth Segment, totalt cirka 9 MSEK.

De tidigare rapporterade utmaningarna i Danmark drog ner den totala marginalen som förväntat, och vi har fortsatt nedskrivningar i kvartalet. Vi har enligt plan genomfört en grundlig översyn av den danska verksamheten och vidtagit betydande åtgärder i verksamheten, bland annat rekrytering av Christian Alsø som ny vd och divisionschef i Danmark. Jag bedömer som tidigare att vi under slutet av året kommer att nå en normal EBITA-marginal i Danmark. Den svaga byggmarknaden i Finland har resulterat i en lägre marginal i installationsverksamheten och omsättningstappet inom serviceverksamheten påverkade marginalen negativt.

För att förbättra lönsamheten så har vi vidtagit ett antal åtgärder i kvartalet. Vi har avvecklat division Growth Segment, vars affärsverksamhet har integrerats i vår övriga verksamhet. Vi har även anpassat bemanningen centralt och i våra lokala avdelningar utifrån efterfrågan.

Förbättrat kassaflöde 
Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades jämfört med första kvartalet 2023. Kassagenereringen steg till 90 procent, vilket är den högsta nivån sedan första kvartalet 2022. Nettoskulden är fortsatt låg på 0,9 ggr EBITDA och möjliggör fortsatta lönsamma förvärv.

Förvärv
Vi ser fortsatt goda möjligheter att göra förvärv och arbetar aktivt med flera potentiella kandidater. Fokus ligger som alltid på att välja rätt förvärvskandidater som har en passande kultur och är värdeskapande för Bravida. Vi prioriterar serviceverksamheter och verksamheter inom nya teknikområden.

Hållbarhet
Våra medarbetares arbetsmiljö är alltid vår högsta prioritet, det är därför mycket glädjande att LTIFR minskade till 5,6 (7,5). Vi fortsätter att elektrifiera vår fordonsflotta och under kvartalet har andelen elfordon ökat från 25 procent till 28 procent av den totala flottan. Elektrifieringen ger resultat och vi har minskat det faktiska utsläppet och utsläpp i relation till omsättningen.

Den rapporterade incidenten avseende överdebitering mot Region Skåne är nu internt utredd och åtgärder är vidtagna, en sammanfattning av utredningen går att återfinna på vår webbplats.

Framtidsutsikter
För Bravida bedömer jag att efterfrågan på service kommer att vara fortsatt stabil samtidigt som installationsvolymen kommer att påverkas av de marknadsutmaningar som vi upplevde 2023, även om det kan variera lokalt. Vi förväntar oss en god marknad för projekt inom infrastruktur, industri, försvarsanläggningar och samhällsbyggnation. Det är av yttersta vikt att vi har en fortsatt strikt projektselektering och kostnadskontroll i all vår verksamhet för att säkerställa en stabil marginal.

Mattias Johansson
Stockholm i maj 2024

 

Rapporten presenteras klockan 13:00 av vd och koncernchef Mattias Johansson och CFO Åsa Neving. Presentationen sker på engelska och går att följa på webben eller via telefon. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor via telefonkonferensen.


Länk till webbsändning
https://ir.financialhearings.com/bravida-q1-report-2024

Telefonkonferens
Registrera dig via länken nedan för att delta via telefonkonferensen https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5002662
Efter registreringen får du ett telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. 

Rapporten och presentationen kommer att finnas tillgängliga på: 
https://investors.bravida.com/sv/rapporter-och-presentationer 


För mer information, vänligen kontakta: 
Peter Norström, IR-ansvarig 
peter.norstrom@bravida.se
+46 8 695 20 07


Denna information är sådan som Bravida Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj 2024, kl. 12:00.