Kvartalsrapport juli – september 2016

Regulatorisk pressmeddelande

Juli – september 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till 3 289 (3 302) MSEK
 • Orderstocken ökade 19 % och uppgick till 8 475 (7 099) MSEK
 • Rörelseresultatet ökade 13 % och uppgick till 189 (168) MSEK
 • Rörelsemarginalen förbättrades och uppgick till 5,8 (5,1) %
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 200 (195) MSEK. Särskilda kostnader uppgick till 11 (27) MSEK. Den justerade rörelsemarginalen uppgick till 6,1 (5,9) %
 • Resultatet efter skatt uppgick till 133 (109) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -57 (-201) MSEK
 • Nettoskuldsättningen uppgick till 2 783 (2 972) MSEK
 • Ett förvärv har genomförts under kvartalet som på årsbasis tillför en omsättning på 290 MSEK
 • Vinsten per aktie uppgick till 0,66 (0,54) SEK

Januari – september 2016

 • Nettoomsättningen ökade 2 % till 10 515 (10 287) MSEK
 • Rörelseresultatet ökade 16 % och uppgick till 591 (507) MSEK
 • Rörelsemarginalen förbättrades och uppgick till 5,6 (4,9) %
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 602 (571) MSEK. Särskilda kostnader uppgick till 11 (64) MSEK. Den justerade rörelsemarginalen uppgick till 5,7 (5,5) %
 • Resultatet efter skatt uppgick till 419 (231) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 13 (146) MSEK
 • Fem förvärv har genomförts under perioden som på årsbasis tillför en omsättning på 479 MSEK
 • Vinsten per aktie uppgick till 2,08 (1,15) SEK

Kommentar från vd
”Fortsatt marginalförbättring, förbättrat kassaflöde och en stark orderstock”

Fortsatt förbättrade marginaler och förbättrat kassaflöde
Bravidas rörelsemarginal förbättrades i det tredje kvartalet från underliggande 5,9 procent till 6,1 procent. Omsättnings- och resultatutvecklingen i kvartalet visar att vår strategi ”marginal före volym” är hållbar.
Som ett resultat av våra förbättringsinitiativ och noggrann projektselektering har rörelsemarginalen förbättrats i Sverige, Danmark och Finland. Rörelsemarginalen i den norska verksamheten har minskat, men är fortfarande högst i koncernen. Verksamheten i Finland utvecklas enligt plan.
Med tanke på våra säsongsvariationer var vårt operativa kassaflöde i kvartalet acceptabelt, en förbättring med cirka 150 MSEK.

Oförändrad nettoomsättning
Vår nettoomsättning var oförändrad under kvartalet. Detta förklaras av några av varandra oberoende faktorer. Med en tuff konkurrens i Stockholm har vi enligt Bravidas strategi, ”marginal före volym”, valt att inte acceptera projekt till låga marginaler, vilket medfört en lägre nettoomsättning i regionen. Åtgärder har vidtagits för att reducera kostnader i Stockholm. Under de senaste månaderna har orderstocken i Stockholm åter byggts upp till acceptabel nivå och bra marginaler, vilket kommer att öka tillväxten i regionen. Under 2014 och 2015 hade Bravida flera stora volymprojekt i produktion som nu avslutats. Detta bidrog till hög omsättningstillväxt och höga jämförelsetal.
Det är glädjande att vi växer inom service, hela 7 procent under perioden januari till september och 2 procent i kvartalet.
Förvärvad verksamhet bidrog med 5 procents tillväxt, vilket är i nivå med Bravidas finansiella mål. Vi ser fortsatt bra förvärvsmöjligheter till acceptabla värderingar.

Rekordhög orderstock
Vår orderstock, som endast innehåller installationsprojekt, fortsätter att öka och vid utgången av det tredje kvartalet är den återigen på en ny rekordnivå, 8,5 miljarder kronor, vilket innebär en ökning med 500 MSEK det senaste kvartalet. Bravida har de senaste åren framgångsrikt genomfört flera stora installationsuppdrag i olika sjukhusprojekt. Dessa har på senare tid resulterat i flera nya stora order avseende ny- och ombyggnation samt renovering av andra sjukhus, exempelvis projekten i Akademiska sjukhuset i Uppsala, Kungälvs sjukhus och sjukhuset i Gødstrup på Jylland, vilket kommer att leda till framtida tillväxt.

Fortsatt konkurrens om arbetskraften
Bravida kommer att växa och behöver fler medarbetare. Vi arbetar intensivt med våra resursfrågor och förstärker successivt vårt ”employer brand” för att framgent konkurrera om arbetskraft.

Successivt förbättrad efterfrågan
Flera av våra stora kunder bland byggbolagen förbättrar också sina orderstockar vilket är positivt för vår verksamhet framöver. Vi kommer se en fortsatt bra efterfrågan på Bravidas tjänster och tillväxten kommer successivt att förbättras. Efterfrågan ska vägas mot resursbrist och prispress vilket gör att vi fortsätter vårt fokus på ”marginal före volym”.

Mattias Johansson, Stockholm i oktober 2016

För mer information, vänligen kontakta:
Mattias Johansson, vd och koncernchef. Telefon: +46 8 695 20 00
Nils-Johan Andersson, ekonomi- och finansdirektör. Telefon: +46 70 668 50 75
[IRcontact@bravida.com]

Denna information är sådan information som Bravida Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2016 kl. 07:30 CET.

En webbsänd telefonkonferens kommer att äga rum klockan 09:30 CET den 28 oktober 2016.