Kvartalsrapport juli–september 2019

Stark orderingång och en stabil marginal

Regulatorisk pressmeddelande

•    Nettoomsättningen ökade med 5 % och uppgick till 4 638 (4 437) MSEK
•    Organiska tillväxten uppgick till -3 (6) %
•    Orderstocken var 35 % högre och uppgick till 14 507 (10 746) MSEK
•    EBITA ökade med 3 % och uppgick till 276 (267) MSEK
•    EBITA-marginalen uppgick till 6,0 (6,0) %
•    Resultat efter skatt uppgick till 202 (202) MSEK
•    Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 65 (-132) MSEK
•    Nettoskuldsättningen uppgick till -2 735 (-2 062) MSEK
•    Fyra förvärv har slutförts under kvartalet som på årsbasis tillför en omsättning på cirka 265 MSEK 
•    Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,99 (1,00) SEK

Kommentar från vd

Efterfrågan på teknisk service och installationer är fortsatt god på våra marknader. Omsättningen ökade i tredje kvartalet och Bravida fortsätter att växa inom service. EBITA-marginalen var på samma nivå som föregående år. Orderstocken fortsatte att öka och är på en ny rekordnivå. Den höga förvärvstakten har fortsatt och i kvartalet har fyra förvärv genomförts. 

Omsättningstillväxt genom förvärv
Bravida fortsatte att växa under kvartalet och omsättningen steg med fem procent varav sju procent genom förvärv. Serviceomsättningen ökade med 10 procent i kvartalet, vilket är glädjande eftersom vår strategi är att öka serviceuppdragen som har en lägre risknivå och bidrar till ökad lönsamhet. Marknaden är generellt sett fortsatt god vilket reflekteras i en stark orderingång som ökade med 25 procent jämfört med motsvarande kvartal. Orderstocken ökade med drygt 600 MSEK till en ny rekordnivå på 14,5 miljarder SEK. 

Ett selektivt anbudslämnande i Finland och i Stockholmsområdet är den främsta förklaringen till att den organiska tillväxten i kvartalet var negativ. Även i Norge har vi varit mycket restriktiva med att lämna anbud från den verksamhet som förvärvades av Oras. Detta har resulterat i en förbättrad lönsamhet medan omsättning och orderstock reducerats tillfälligt. Vi ser att trenden mot samverkansavtal ökar i Norge och vi har ett antal större projekt som ligger i projekteringsfasen och som i dagsläget inte genererat någon produktion och heller inte ligger med i orderstocken förrän produktionsfasen är kontrakterad.  

Oförändrad EBITA-marginal och ett bra kassaflöde
EBITA-marginalen förbättrades i Norge genom strukturerat arbete i den verksamhet som förvärvades av Oras. I Danmark var marginalen oförändrad, i Sverige minskade marginalen på grund av projektnedskrivningar i Stockholm. Stockholmsverksamheten har under en längre tid haft en negativ resultatutveckling. Ett antal åtgärder såsom stängning av olönsamma avdelningar, selektivt anbudslämnande och ett ökat fokus på projektledning och styrning är vidtagna för att förbättra resultatet i Stockholm. I Finland försämrades EBITA-marginalen på grund av några olönsamma projekt samt låg volym i vissa områden. Även i Finland har vi vidtagit åtgärder för att förbättra lönsamheten.
Kassaflödet var fortsatt bra och kassagenereringen uppgick till 104 procent. 

Bravida fortsätter att stärkas genom förvärv 
Vår tillväxt och marknadsposition, både inom service och installation, fortsätter att stärkas genom förvärv. Under året har vi hittills slutfört 17 förvärv, varav fyra i kvartalet och ett efter periodens slut, som tillfört en årlig omsättning på närmare 
1 000 MSEK. Förvärven stärker Bravidas lokala marknadspositioner, kompletterar vår verksamhet och breddar kunderbjudandet. 

Listan på potentiella förvärv som passar Bravida är fortsatt lång och vår starka finansiella ställning med låg skuldsättningsgrad och stark kassagenerering gör att vi har en bra position för att fortsätta växa genom förvärv, även framöver. 

Framtidsutsikter
Som ett led i vårt hållbarhetsarbete har vi fattat beslut om att kraftigt minska vårt CO2 utsläpp. Målet är att 30 procent av Bravidas servicebilar ska vara fossilfria 2025. Samtidigt förändrar vi villkoren för val av tjänstebil för att göra det betydligt mer fördelaktigt att använda miljövänliga alternativ och på så vis också påverka de utsläpp som våra tjänstebilar har. Att minska vår klimatpåverkan är ett prioriterat område och vi har ett stort fokus på att ställa om företaget och därmed bidra till de globala klimatmålen.

Orderstocken är fortsatt på en rekordhög nivå och tyngdpunkten i den är många små och medelstora installationsprojekt. I ett kortare perspektiv bedömer jag att den organiska tillväxten kommer att vara fortsatt låg. Samtidigt har orderläget aldrig varit bättre för Bravida och tillsammans med vår stora serviceverksamhet kommer orderstocken att bidra till en stabil omsättningsutveckling på sikt. Den underliggande lönsamheten är också fortsatt god, vilket gör att jag ser positivt på vår utveckling framöver.

Mattias Johansson, Stockholm i november 2019

 


För mer information, vänligen kontakta: 
Mattias Johansson, vd och koncernchef. Telefon: +46 8 695 20 00
Åsa Neving, CFO. Telefon: +46 8 695 22 87 
[IRcontact@bravida.com]

 

Denna information är sådan information som Bravida Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 november 2019 kl. 07:30 CET.


Rapporten presenteras klockan 09:30 av vd och koncernchef Mattias Johansson och CFO Åsa Neving. Presentationen sker på engelska och går att följa på webben eller via telefon. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor. 


Länk till webbsändning:
https://tv.streamfabriken.com/bravida-q3-2019

Telefonnummer för telefonkonferens:
SE: +46 8 566 427 06 
UK: +44 3333 0090 31 
US: +1 646 722 49 02

Rapporten och presentationen kommer att finnas tillgängliga på www.bravida.se/investerare/