Kommuniké från Bravida Holding AB (publ):s extra bolagsstämma den 23 oktober 2020

Vid extra bolagsstämma i Bravida Holding AB (publ) idag fattades nedan beslut. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av COVID-19-pandemin genomfördes extra bolagsstämman med poströstning, utan fysiskt deltagande. 

Regulatorisk pressmeddelande

Utdelning till aktieägare  
Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning till aktieägare om 2,25 kronor per stamaktie. Vidare beslutades att avstämningsdag för rätt till utdelning ska vara den 27 oktober 2020. Antecknades att extra utdelning förväntas betalas ut till aktieägarna den 30 oktober 2020.

Styrelsearvode 
Extra bolagsstämman beslutade om höjda styrelsearvoden i enlighet med valberedningens förslag. Styrelsearvode ska utgå om högst 4 265 000 kronor, att fördelas med 1 200 000 (1 150 000) kronor till ordföranden och 475 000 (450 000) kronor vardera till övriga styrelseledamöter, med 190 000 (180 000) kronor till ordförande i revisionsutskottet och 105 000 (100 000) kronor vardera till övriga två ledamöter i revisionsutskottet samt med 120 000 (110 000) kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 85 000 (80 000) kronor vardera till övriga två ledamöter i ersättningsutskottet. Extra bolagsstämman beslutade även att nämnda höjda styrelsearvoden ska gälla även retroaktivt för tiden från årsstämman 2020 till dagen för denna extra bolagsstämma.

Införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram 
Extra bolagsstämman beslutade även, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram riktat till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Bravida-koncernen. Beslutet innefattade även beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission av C-aktier, bemyndigande till styrelsen att besluta om återköp av C-aktier och överlåtelse av egna stamaktier.

Ytterligare information från extra bolagsstämman
Fullständiga förslag avseende extra bolagsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på www.bravida.se. Protokollet från extra bolagsstämman kommer vidare hållas tillgängligt på www.bravida.se senast två veckor efter extra bolagsstämman.