Kvartalsrapport januari – mars 2020

Organisk tillväxt och ett starkt kassaflöde

Regulatorisk pressmeddelande

  • Nettoomsättningen ökade med 8 % och uppgick till 5 401 (5 013) MSEK

  •  Organiska tillväxten uppgick till 2 (5) %
  • Orderstocken var 11 % högre och uppgick till 14 985 (13 474) MSEK
  • EBITA ökade med 8 % och uppgick till 272 (251) MSEK 
  • EBITA-marginalen uppgick till 5,0 (5,0) %
  • Resultat efter skatt uppgick till 196 (178) MSEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 560 (414) MSEK
  • Nettoskuldsättningen uppgick till -1 698 (-2 115) MSEK
  • Fyra förvärv har genomförts under kvartalet som på årsbasis tillför en omsättning på cirka 239 MSEK
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,97 (0,88) SEK och efter utspädning till 0,96 (0,88) SEK
 

Kommentar från vd

Bravidas första kvartal 2020 karaktäriserades av organisk tillväxt, god orderingång och ett starkt kassaflöde. Covid-19-pandemin har än så länge haft en begränsad effekt på koncernen som helhet. Dock har några enskilda avdelningar påverkats och marknadsutsikterna är osäkra.
 

Organisk tillväxt och stabilt resultat

Bravida redovisade en positiv organisk tillväxt på 2 procent i det första kvartalet. Serviceomsättningen ökade med 11 procent. Eftersom serviceuppdragen som regel är återkommande, bidrar ökningen till en långsiktig stabilitet i vår verksamhet.

Även orderstocken har haft en positiv utveckling och ökade under kvartalet med 500 MSEK genom god orderingång i Sverige, Danmark och Finland. Den totala EBITA-marginalen var 5,0 procent, oförändrad jämfört med samma period föregående år. Marginalen förbättrades i Norge men var lägre i Danmark och Finland.
 
Ett starkt kassaflöde och en låg skuldsättning

Kassaflödet i kvartalet var starkt och kassagenereringen uppgick till 127 procent, vilket är väsentligt över vårt mål. Vår nettoskuldsättning minskade under kvartalet med 365 MSEK och ligger nu på en rekordlåg nivå.

Förvärv fortsätter att stärka Bravida

Hittills i år har vi genomfört åtta olika förvärv, varav fyra efter rapportperiodens utgång. Förvärven tillför en årlig omsättning om cirka 483 MSEK. Bravida har som mål att vara branschledare inom hållbarhet. Som ett intressant tillskott inom klimatsmarta lösningar förvärvade vi under april månad 51 procent av aktierna i Solkraft EMK AB. Förvärvet breddar vårt kunderbjudande och vår kompetens inom ett snabbt växande teknikområde. Vårt starka kassaflöde och låga skuldsättning kommer att ge oss fortsatta möjligheter till att göra förvärv även framöver men på grund av osäkerheten för konsekvenserna av den pågående pandemin bedömer vi att förvärvsintensiteten tillfälligt kommer att vara lägre.

Hållbarhet

Från och med 2020 kommer vi kvartalsvis att redovisa utvecklingen av arbetsskador inom Bravida. Vår vision är att ha noll arbetsskador medan målet på medellång sikt är ett LTIR (Lost Time Injury Rate) under 5,5. Grunden i vårt arbetsmiljöarbete är Bravida Way, som skapar ordning och trygghet på våra arbetsplatser. Genom ledarskap och information till medarbetarna stärker vi vår säkerhetskultur: vi måste våga säga till om vi ser en risk! Bravida arbetar även kontinuerligt för att förbättra de insatser som förebygger och förhindrar skador.

LTIR-talen är fortfarande för höga och olika länder har kommit olika långt i arbetet. De senaste 12 månaderna har arbetsskador i Bravida minskat med 20 procent till LTIR 9,2.

Ett annat viktigt hållbarhetsmål är reducering av koldioxidutsläpp från våra fordon. Under 2019 beslöt vi att öka andelen fossilfria fordon genom att successivt byta ut våra servicebilar och förändra vår tjänstebilspolicy. Under 2019 minskade våra utsläpp per körd kilometer med drygt 6 procent.

Framtidsutsikter

Bravidas risknivå är välbalanserad och vår verksamhet diversifierad. Vi finns på ett 160-tal orter i Norden och har över 55 000 kunder inom olika segment. Vår geografiska spridning, vårt breda erbjudande och vår stabila och differentierade kundbas ger oss en låg exponering mot enskilda marknader och kunder.

På grund av pandemin våren 2020 är marknadsutvecklingen osäker. I detta läge känns det mycket bra att ha en god orderstock, ett starkt kassaflöde och en stark balansräkning. För att ytterligare stärka vår likviditet har Bravida i april tecknat ett nytt ettårigt kreditavtal på 500 MSEK. I dessa tider är det särskilt viktigt att fokusera på marginal före volym. Det kommer alltid att uppstå affärsmöjligheter och då står vi väl förberedda att ta hand om dem. Vårt viktigaste fokus närmaste tiden är att säkerställa viktiga leveranser till våra kunder utan att riskera våra medarbetares hälsa.

Mattias Johansson, Stockholm i maj 2020

 

För mer information, vänligen kontakta:

Mattias Johansson, vd och koncernchef. Telefon: +46 8 695 20 00
Åsa Neving, CFO. Telefon: +46 8 695 22 87 
[IRcontact@bravida.com]

Denna information är sådan information som Bravida Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2020 kl. 07:30 CET.

 

Rapporten presenteras klockan 09:30 av vd och koncernchef Mattias Johansson och CFO Åsa Neving. Presentationen sker på engelska och går att följa på webben eller via telefon. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor. 

Länk till webbsändning:

https://digital.vevent.com/rt/fronto2~bravida-q1-2020 

Telefonkonferens:

För att delta i telefonkonferensen och frågesessionen, vänligen registrera dig i förväg på följande länk: http://emea.directeventreg.com/registration/9080869 

Rapporten och presentationen kommer att finnas tillgängliga på www.bravida.se/investerare/