Kvartalsrapport juli–september 2020

Fortsatt tillväxt och återupptagen utdelning

Regulatorisk pressmeddelande

  • Nettoomsättningen ökade med 2 % och uppgick till 4 750 (4 638) MSEK
  • Orderstocken minskade med 2 % och uppgick till 14 274 (14 507) MSEK
  • EBITA ökade med 3 % och uppgick till 284 (276) MSEK
  • EBITA-marginalen uppgick till 6,0 (6,0) %
  • Resultat efter skatt uppgick till 213 (202) MSEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 10 (65) MSEK
  • Nettoskuldsättningen uppgick till -1 230 (-2 735) MSEK
  • Fyra förvärv har genomförts under kvartalet som på årsbasis tillför en omsättning på cirka 129 MSEK
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,07 (0,99) SEK
 

Kommentar från vd

I Bravidas tredje kvartal 2020 ökade nettoomsättningen genom både organisk och förvärvad tillväxt. Det är glädjande att vi trots pandemin och den minskade servicen den medför, kan växa organiskt i kvartalet. Resultatutvecklingen har varit stabil med en oförändrad EBITA-marginal och kassaflödet var i nivå med föregående år. På grund av den tilltagande pandemin så är marknadsutsikterna osäkra och det är svårt att bedöma när marknaden återgår till det vi kallar för en normal marknad.

Organisk tillväxt och en stabil EBITA-maginal
I kvartalet ökade nettoomsättningen med 2 procent genom en god tillväxt i Sverige och Finland. Den organiska tillväxten uppgick till 1 procent och förvärven bidrog med 4 procents tillväxt. Valutakursförändringar påverkade tillväxten negativt med 3 procent.

Serviceverksamheten har påverkats negativ av pandemin, framförallt i Danmark och Norge, då både behovet minskat och vi i flera fall inte har haft tillträde till serviceobjekten på grund av försiktighetsåtgärder. Inom installationsverksamheten har produktionen under den rådande pandemin pågått utan några betydande avbrott. Orderstocken, som endast innehåller installationsprojekt, minskade i kvartalet. Aktivitetsnivån är normalt lägre i det tredje kvartalet och den pågående pandemin har dessutom medfört att projektplanering och investeringsbeslut fördröjts, vilket resulterat i en lägre efterfrågan och en ökad prispress på marknaden. 

EBITA-marginalen var oförändrad 6,0 procent, marginalen förbättrades i Sverige och Finland. Det förbättrade resultatet i Sverige förklaras av en positiv resultatutveckling i division Stockholm, vilket är en följd av det åtgärdsprogram vi startade i slutet av förra året. I Finland förklaras det förbättrade resultatet av ökad volym och tidigare genomförda omstruktureringar. I Danmark försämrades EBITA-marginalen på grund av minskad serviceomsättning och försämrat resultat i ett par projekt. Den något lägre marginalen i Norge förklaras främst av en minskad omsättning inom seviceverksamheten. 

Stark kassagenerering och återinförd aktieutdelning
Kassaflödet var stabilt i det tredje kvartalet. Kassagenereringen uppgick till 167 procent, vilket är väsentligt över vårt mål, och vår nettoskuldsättning är på en fortsatt rekordlåg nivå. Tack vare Bravidas starka balansräkning har vi haft möjlighet att återinföra aktieutdelning under hösten. Utdelningen uppgick till 2,25 SEK per aktie för 2019, vilket motsvarar 52 procent av resultat per aktie. I och med beslut om aktieutdelning kommer Bravida att betala tillbaka det permitteringsstöd som erhållits i Sverige, vilket har haft en negativ resultatpåverkan på cirka 8 MSEK i kvartalet.

Förvärv fortsätter att stärka Bravida
Hittills i år har vi genomfört 15 förvärv, varav ett i oktober. Förvärven har tillfört en årlig omsättning om cirka 776 MSEK. Den pågående pandemin har medfört att vi sänkt förvärvstakten. Under hösten har vi beslutat att återigen öka upp intensiteten.

Hållbarhet
Arbetsskadorna har minskat med 15 procent de senaste 12 månaderna och LTIR (Lost Time Injury Rate) uppgick till 9,6 (11,3). Vår vision är att ha noll arbetsskador medan målet på medellång sikt är ett LTIR under 5,5. Bravida arbetar kontinuerligt för att förbättra de insatser som förebygger och förhindrar skador.

Framtidsutsikter
Vi har en bra orderstock och en stabil serviceverksamhet på många orter. Några marknader har påverkats mer än andra av den pågående pandemin, vilket resulterat i lägre efterfrågan och prispress i vissa geografiska områden. Bravida håller fast vid strategin att marginal alltid går före volym även i sämre marknader – vi tackar nej till olönsamma projekt. Vår bedömning är att marknadsutsikterna fortsatt kommer att vara osäkra med tanke på pandemins utveckling. Efterfrågan på våra tjänster kommer alltid att finnas och i det längre perspektivet även gynnas av stimulanser och samhällets omställning. Gröna investeringar inom EU:s European Green Deal kommer att stödja marknadsutvecklingen framöver och bidra till många intressanta uppdrag för Bravida.

Mattias Johansson, Stockholm i november 2020

 

För mer information, vänligen kontakta:
Mattias Johansson, vd och koncernchef. Telefon: +46 8 695 20 00
Åsa Neving, CFO. Telefon: +46 8 695 22 87 
IRcontact@bravida.com

Rapporten presenteras klockan 10:00 av vd och koncernchef Mattias Johansson och CFO Åsa Neving. Presentationen sker på engelska och går att följa på webben eller via telefon. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor. 

Länk till webbsändning:
https://digital.vevent.com/rt/fronto2~bravida-q3-2020

Telefonnummer för telefonkonferens
SE:  0856618430    (Lokalt tel.nr) 
UK:  08448228902  (Lokalt tel.nr)
US:  19177200181  (Lokalt tel.nr)
Internationellt uppringningsnummer: +44 (0) 2071 928501 
Konferens-ID: 3047487#


Denna information är sådan som Bravida Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 november 2020 kl. 07:30 CET.