Kvartalsrapport oktober - december 2019

Ett starkt kassaflöde och stigande underliggande marginal

Regulatorisk pressmeddelande

 • Nettoomsättningen ökade med 3 % och uppgick till 5 667 (5 521) MSEK
 • Organiska tillväxten uppgick till -3 (4) %
 • Orderstocken var 21 % högre och uppgick till 14 485 (11 992) MSEK
 • EBITA minskade med 3 % och uppgick till 425 (438) MSEK
 • EBITA-marginalen uppgick till 7,5 (7,9) %
 • Kostnad för omstrukturering av verksamheten i Stockholm uppgick till 58 MSEK och exklusive denna kostnad uppgick EBITA-marginalen till 8,5 % för koncernen
 • Resultat efter skatt uppgick till 303 (375) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 989 (807) MSEK
 • Nettoskuldsättningen uppgick till -2 063 (-1 365) MSEK
 • Fyra förvärv har slutförts under kvartalet som på årsbasis tillför en omsättning på cirka 170 MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,50 (1,85) SEK

Kommentar från vd

Efterfrågan på teknisk service och installationer är generellt sett fortsatt god på våra marknader. Omsättningen ökade i kvartalet tack vare den fortsatt höga förvärvstakten. Under kvartalet genomfördes ytterligare fyra förvärv. Orderstocken, som endast består av installationsprojekt, är kvar på en hög nivå och Bravida fortsätter öka sin omsättning inom service. Kassaflödet var starkt och förbättrades jämfört med föregående år, däremot var EBITA-marginalen något lägre.

Tillväxt genom förvärv

Marknaden för teknisk service och installation är generellt sett fortsatt god vilket reflekteras i en fortsatt god orderingång och orderstock. På några av våra marknader har vi haft lägre produktion jämfört med förra året vilket påverkat omsättningen negativt. I kvartalet växte Bravida genom förvärv. Omsättningen steg med tre procent varav fem procent var förvärvad omsättning. Den organiska tillväxten var negativ, speciellt i Norge och i Finland. I Norge hade vi färre stora projekt i produktion, vilket förklarar volymtappet. Därutöver arbetar vi i ett tidigt skede med några stora projekt som ännu inte genererat någon större omsättning.

I Finland förklaras den negativa utvecklingen av några försenade projektstarter och en svag orderingång.

Serviceomsättningen ökade med sex procent i kvartalet, vilket är i linje med vår strategi att växa vår serviceverksamhet.

EBITA-marginal, kassaflöde och utdelning

EBITA-marginalen försämrades i Danmark och Finland och förbättrades i Norge. I Sverige påverkades EBITA-marginalen negativt av omstruktureringskostnader i Stockholm. Omstruktureringen har genomförts enligt plan och samtliga kostnader, 58 MSEK, är tagna i kvartalet. Exklusive omstruktureringskostnaden i Stockholm förbättrades EBITA-marginalen i koncernen till 8,5 procent.

Kassaflödet var fortsatt starkt och kassagenereringen uppgick till 115 procent.

Styrelsen föreslår att utdelningen höjs med 13 procent till 2,25 kronor per aktie. Bravida har sedan börsnoteringen 2015 ökat utdelningen från 1 krona till 2,25 kronor. Vårt finansiella mål om att utdelningen skall uppgå till lägst 50 procent av nettovinsten är nu med detta förslag från styrelsen uppnått.

Bravida fortsätter att stärkas genom förvärv

Vår tillväxt och marknadsposition, både inom service och installation, fortsätter att stärkas genom förvärv. Under 2019 slutförde vi 20 förvärv, varav fyra i kvartalet, som tillfört en årlig omsättning på drygt 1 100 MSEK. Efter periodens slut har vi slutfört ytterligare två förvärv, ett i Danmark och ett i Norge samt tecknat avtal om ett förvärv i Sverige. Förvärven stärker våra lokala marknadspositioner, kompletterar vår verksamhet och breddar kunderbjudandet.

Listan på potentiella förvärv som passar Bravida är fortsatt lång och vår starka finansiella ställning med låg skuldsättningsgrad och stark kassagenerering gör att vi har en bra position för att fortsätta växa genom förvärv, även framöver.

Framtidsutsikter

Marknaden för teknisk service och installation kommer att vara fortsatt god i Sverige, Norge och Danmark samt stabil i Finland. Eftersom Bravidas marknad är lokal kommer det fortsatt vara lokala variationer på efterfrågan på de olika marknaderna. Bravidas totala orderstock är på en god nivå med en hög orderstock i Sverige och Danmark. Orderstocken i Norge har minskat under de senaste kvartalen. Det finns dock goda möjligheter att under de närmsta kvartalen för-bättra det norska orderläget då vi arbetar i tidiga skeden i ett flertal större projekt. Vår serviceverksamhet växer och utgör 47 procent av vår omsättning, affärerna är som regel återkommande vilket ger en god stabilitet i vår verksamhet.

Efter de åtgärder vi vidtagit avseende verksamheterna i Stockholm och Finland samt färdigställande av de olönsamma projekten som följde med från Oras förvärvet så har vi goda förutsättningar för att återgå till organisk tillväxt under året och förbättra marginalen i vår verksamhet.

 

Mattias Johansson, Stockholm i februari 2020

 

För mer information, vänligen kontakta:

Mattias Johansson, vd och koncernchef. Telefon: +46 8 695 20 00

Åsa Neving, CFO. Telefon: +46 8 695 22 87

[IRcontact@bravida.com]

 

Denna information är sådan information som Bravida Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2020 kl. 07:30 CET.

Rapporten presenteras klockan 09:30 av vd och koncernchef Mattias Johansson och CFO Åsa Neving. Presentationen sker på engelska och går att följa på webben eller via telefon. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor.

Länk till webbsändning:

https://tv.streamfabriken.com/bravida-q4-2019

Telefonnummer för telefonkonferens:

SE: +46 850 558 366

UK: +44 3333 009 035

US: +1 646 7224 956

Rapporten och presentationen kommer att finnas tillgängliga på www.bravida.se/investerare/.