Kvartalsrapport oktober–december 2020

Förbättrad EBITA-marginal och ett starkt kassaflöde

Regulatorisk pressmeddelande

• Nettoomsättningen minskade med 1 % och uppgick till 5 614 (5 667) MSEK
• Orderstocken minskade med 5 % och uppgick till 13 791 (14 485) MSEK
• EBITA ökade med 13 % och uppgick till 478 (425) MSEK
• EBITA-marginalen uppgick till 8,5 (7,5) %
• Resultat efter skatt uppgick till 351 (303) MSEK
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 873 (989) MSEK
• Nettoskuldsättningen uppgick till -1 124 (-2 063) MSEK
• Två förvärv har genomförts under kvartalet som på årsbasis tillför en omsättning på cirka 57 MSEK
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,73 (1,50) SEK

 

Kommentar från vd
Resultatet förbättrades och EBITA-marginalen ökade till 8,5 procent under det fjärde kvartalet. Kassaflödet var fortsatt starkt. Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen med 11 procent vilket innebär 2,50 SEK per aktie.  

Nettoomsättning och EBITA-marginal 
Efter ett mycket utmanande affärsklimat under 2020 kan jag konstatera att vår decentraliserade affärsmodell har fungerat mycket bra. Våra ledare i linjen har tagit ett stort ansvar för sin verksamhet och vi har tack vare det kunnat behålla tillväxt, lönsamhet och kassaflöde på en god nivå. Vår tillväxt under 2020 uppgick till 6 procent rensat för valutaförändringar, vår EBITA-marginal förbättrades till 6,4 procent och det operativa kassaflödet ökade med 36 procent. 

I det fjärde kvartalet fortsatte efterfrågan på service att minska, vilket förklarar den negativa tillväxten. En god orderstock bidrog till en positiv tillväxt inom installationsverksamheten. Den organiska tillväxten uppgick till -2 procent och förvärven bidrog med 4 procents tillväxt. Valutakursförändringar påverkade tillväxten negativt med 3 procent. 

Serviceverksamheten har fortsatt påverkats negativt av pandemin, framförallt i Norge och i södra Sverige, då både behovet minskat och vi i flera fall inte har haft tillträde till serviceobjekten på grund av försiktighetsåtgärder. 

Efterfrågan på tekniska installationer är stabil, den pågående pandemin har dock medfört att projektplanering och investeringsbeslut har fördröjts hos kunderna. 

EBITA-marginalen ökade till 8,5 procent, marginalen förbättrades i Sverige och Finland. Det förbättrade resultatet i Sverige förklaras av en positiv resultatutveckling i Stockholmsverksamheten, men även i övriga verksamheter. Genomförd omstrukturering i Finland har möjliggjort att vi kan ta större och mer kvalificerade uppdrag, vilket bidragit till resultatförbättringen. 

Starkt kassaflöde och förslag till högre utdelning
Kassaflödet var starkt i kvartalet. Kassagenereringen uppgick till 153 procent, och vår nettoskuldsättning är på en fortsatt rekordlåg nivå. 

Styrelsen föreslår att utdelningen höjs med 11 procent till 2,50 SEK per aktie för 2020, vilket motsvarar 51 procent av resultat per aktie. Bravida har sedan börsnoteringen 2015 ökat utdelningen från 1 krona till 2,50 kronor per aktie, den totala aktieutdelning sedan börsnoteringen uppgår till 2 133 MSEK samtidigt som skuldsättningen minskat från 3,4x EBITDA till 0,6x EBITDA.

Förvärv fortsätter att stärka Bravida
Den pågående pandemin har medfört att vi sänkte förvärvstakten under en tid, trots detta har Bravida genomfört 16 förvärv under 2020. Förvärven har tillfört en årlig omsättning om cirka 788 MSEK.

Under 2021 har Bravida hittills tillträtt 3 förvärv med en sammanlagd årsomsättning på knappt 100 MSEK. Vi har tecknat ett intentionsavtal i Norge om ett förvärv inom el med en omsättning på cirka 600 MSEK. I februari förvärvades SKM Service Oy i Finland, som är specialiserade inom industrirör och har en omsättning på 13 miljoner euro.

Vår balansräkning är stark och jag ser fortsatta möjligheter framöver till förvärv.

Hållbarhet
I vår nya affärsplan ökar vi fokus på att vara ett hållbart företag med ambitionen att ta en ledande position inom prioriterade områden. Ett av våra högst prioriterade områden är en säker arbetsmiljö. Vi jobbar systematiskt med att förebygga och minska arbetsskador på våra arbetsplatser. LTIR (Lost Time Injury Rate) är fortsatt på en hög nivå men har glädjande förbättrats de senaste 12 månaderna med 17 procent. 

Vår vision är att ha noll arbetsskador medan målet på medellång sikt är ett LTIR under 5,5. 

Ett annat prioriterat område är att minska vårt eget klimatavtryck. Som vi tidigare kommunicerat har vi påbörjat omställningen av vår bilflotta för att minst 30 procent av våra cirka 7 000 bilar ska vara fossilfria 2025.

Framtidsutsikter
Bravida håller fast vid strategin att marginal alltid går före volym även när marknaden är sämre – vi tackar nej till olönsamma projekt och prioriterar en stabil lönsamhet. I de osäkra tider som uppstått med covid-19 pandemin föredrar kunder att teckna serviceavtal och installationsprojekt med stabila leverantörer, vilket kan skapa goda affärsmöjligheter för Bravida. Min bedömning är att även om de kortsiktiga marknadsutsikterna fortsatt är osäkra så kommer efterfrågan på våra tjänster alltid att finnas och även gynnas av våra kunders hållbarhetsarbete. 

 

Mattias Johansson,
Stockholm i februari 2021

 

För mer information, vänligen kontakta: 

Mattias Johansson, vd och koncernchef. Telefon: +46 8 695 20 00
Åsa Neving, CFO. Telefon: +46 8 695 22 87 
IRcontact@bravida.com

 

Rapporten presenteras klockan 09:30 av vd och koncernchef Mattias Johansson och CFO Åsa Neving. Presentationen sker på engelska och går att följa på webben eller via telefon. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor. 

Länk till webbsändning:
https://digital.vevent.com/rt/fronto2~bravida-q4-2020

Telefonnummer för telefonkonferens
SE:  0856618430    (Lokalt tel.nr) 
UK:  08448228902  (Lokalt tel.nr)
US:  19177200181  (Lokalt tel.nr)
Internationellt uppringningsnummer: +44 (0) 2071 928501 
Konferens-ID: 2230449#
 


Denna information är sådan som Bravida Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-02-12 07:30 CET.