Kvartalsrapport oktober–december 2023

Stark orderingång, förbättrat kassaflöde och förslag till höjd utdelning.

Regulatorisk pressmeddelande

• Nettoomsättningen ökade med 2 procent och uppgick till 8 106 (7 945) MSEK
• Orderstocken uppgick till 17 000 (16 881) MSEK
• EBITA minskade med 11 procent och uppgick till 597 (669) MSEK
• EBITA-marginalen uppgick till 7,4 (8,4) procent
• Resultat efter skatt uppgick till 413 (501) MSEK
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 435 (1 110) MSEK
• Nettoskuldsättningen uppgick till -2 193 (-1 304) MSEK
• Fem förvärv har tillträtts under kvartalet som på årsbasis tillför en omsättning på cirka 979 MSEK
• Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,03 (2,43) SEK och efter utspädning 2,03 (2,42) SEK

Kommentar från vd
Det är mycket glädjande att i en utmanande marknad kunna föreslå en högre utdelning till våra aktieägare. Höjningen är motiverad av en ökad orderingång på 25 procent, stabil serviceverksamhet och förbättrad kassagenerering. 

I linje med våra förväntningar ökade nettoomsättningen med två procent. EBITA-marginalen påverkades däremot negativt, framför allt på grund av förlustprojekt i tre regioner i den danska verksamheten. 

Vi gör nu en detaljerad analys av de bakomliggande orsakerna till marginalförsämringen och de identifierade problemen adresseras. För er som har följt oss länge vet att vi gjorde på samma sätt när vi vände resultatet i Stockholmsdivisionen 2019. Våra åtgärder då gjorde att vi var tillbaka på stabila marginaler året efter. Förutom att vidta åtgärder i Danmark har vi även identifierat ytterligare möjligheter till kostnadsbesparingar i hela koncernen för att förbättra marginalutvecklingen. 

Marknaden är fortsatt osäker och Bravida kommer att fortsätta att strikt följa vår marginal före volym policy. Vi kommer att dra nytta av vår expertis inom infrastrukturprojekt, där efterfrågan är fortsatt stark. Våra investeringar inom energieffektiviseringstjänster och lösningar, vilket bland annat inkluderar fastighetsautomation som nu överstiger 1 miljard SEK i årliga intäkter, bidrar också. Därutöver kommer vi att fortsätta att komplettera vår organiska tillväxt med vår beprövade förvärvsstrategi.

Nettoomsättning och EBITA
Nettoomsättningen ökade med två procent och den organiska tillväxten minskade med två procent, vilket var i linje med tidigare bedömningar. Jag vill poängtera att vi har fortsatt organisk tillväxt i både Sverige och Norge och att den totala serviceomsättningen som uppgår till 48 procent av vår omsättning fortsatt är stabil. Därutöver ökade orderingången med 25 procent. 

Drivande faktorer till den starka orderingången var två stora infrastrukturkontrakt avseende tunnelbanan i Stockholm och Nordhavnstunnelen i Köpenhamn. Projekten kommer att drivas av PMO – Special Projects, vår organisation för stora och komplexa projekt som även ansvarar för installationerna vid projektet Förbifart Stockholm. Den starka orderingången bidrog till en fortsatt hög orderstock.

Under kvartalet förbättrades EBITA-marginalen i Norge och var fortsatt stark i Sverige. Utmaningarna och nedskrivningarna i tre regioner i Danmark drog ner den totala marginalen. Vi genomför en grundlig översyn av den danska verksamheten och har genomfört förändringar i ledningen, där bland annat divisionschefen lämnat Bravida. För att säkerställa fullt fokus på att förbättra marginalen kommer jag att vara tillförordnad divisionschef för Danmark fram tills att vår nya divisionschef tillträder i maj.

De marginalproblem som har uppstått är relaterade till vissa avdelningar i tre danska regioner. Jag vill understryka att det finns många välfungerande avdelningar och regioner i Danmark som fortsätter att leverera goda resultat, och vi räknar med att ha återställt vår normala marginalnivå i Danmark till det fjärde kvartalet 2024, givet dagens marknadsförutsättningar.

Utöver dessa åtgärder genomför vi även en bredare översyn av kostnader i koncernen för att ytterligare förbättra EBITA-marginalen. Detta inkluderar konsolidering av centrala funktioner för att minska koncernens övriga omkostnader.

Förbättrat kassaflöde och förslag till höjd utdelning
Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades jämfört med både det föregående kvartalet och fjärde kvartalet 2022 samtidigt som kassagenereringen steg till sin högsta nivå under 2023. Vi förväntar oss att den positiva trenden kommer att fortsätta. Nettoskulden är fortsatt låg på 0,9 ggr EBITDA och möjliggör fortsatta lönsamma förvärv. Baserat på den samlade finansiella styrkan föreslår Bravidas styrelse att utdelningen höjs med 0,25 SEK per aktie till 3,50 SEK per aktie, vilket motsvarar 58 procent av resultatet per aktie.


Förvärv
Under 2023 har 17 förvärv genomförts och tillfört en omsättning på cirka 1,4 miljarder SEK. Vi ser fortsatt goda möjligheter att göra förvärv och arbetar aktivt med flera potentiella kandidater. I en svagare konjunktur som råder just nu ser vi fler förvärvsmöjligheter som Bravida kan ta till vara på och vår strategi med selektiv tillväxt genom förvärv fortsätter.

Hållbarhet
Våra medarbetares arbetsmiljö är alltid vår högsta prioritet. Det är därför mycket glädjande att LTIFR minskade med 3 procent under 2023. Vi har även minskat koldioxidutsläppen i relation till omsättningen med 9 procent. Sammantaget förväntar vi oss att marknaden även i fortsättningen kommer drivas av fokus på hållbarhet och energieffektivisering i fastigheter, vilket specifikt gynnar Bravida. Bravida spelar även en viktig roll i samhället genom att säkerställa bland annat infrastruktur och elförsörjning i händelse av  krissituationer.

Framtidsutsikter
Jag bedömer att efterfrågan på service kommer vara fortsatt stabil samtidigt som installationsvolymen kommer att påverkas av de marknadsutmaningar som vi upplevde 2023, även om det kan variera lokalt. Vi förväntar oss en god marknad för stora projekt inom infrastruktur, industri, försvarsanläggningar och samhällsbyggnation, vilket skapar möjligheter för oss. Vår strategi fortsätter vara fokuserad på strikt projektselektering och kostnadskontroll i alla våra verksamheter för att säkerställa en attraktiv och ökande marginal.

Mattias Johansson
Stockholm i februari 2024

 

Rapporten presenteras klockan 09:00 av vd och koncernchef Mattias Johansson och CFO Åsa Neving. Presentationen sker på engelska och går att följa på webben eller via telefon. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor via telefonkonferensen.


Länk till webbsändning
https://ir.financialhearings.com/bravida-q4-report-2023

Telefonkonferens
Registrera dig via länken för att delta via telefonkonferensen. Efter registreringen får du ett telefonnummer och konferens-ID för att logga in till konferensen. https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5004466
  
Rapporten och presentationen kommer att finnas tillgängliga på:
https://investors.bravida.com/sv/rapporter-och-presentationer 

 

För mer information, vänligen kontakta: 
Peter Norström, IR-ansvarig 
peter.norstrom@bravida.se
+46 8 695 20 07

Denna information är sådan som Bravida Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2024, kl.07:30.