Energi- och resursanvändning

Varje dag servar och installerar Bravidas medarbetare ny och energibesparande teknik i fastigheter och anläggningar. Vår målsättning är att vara branschledande inom energi och miljö. Det ställer höga krav på vårt erbjudande och på hur vi arbetar med vår egenmiljöbelastning.

Vi kan göra skillnad

Vi arbetar för att stärka vår kompentens och öka våra kunders medvetenhet om hur man kan skapa energi- och resurseffektiva lösningar. På servicesidan har Bravida stora möjligheter att optimera kundernas fastigheter och anläggningar ur ett energiperspektiv. Viktiga områden är till exempel energikartläggning, energieffektiva pumpar och ventilation samt fortsatt övergång till LED och ökad belysningsstyrning.

Minskad miljöbelastning i våra installationer

Att välja miljöbedömda produkter ökar styrningen mot energi- och miljöprestanda. Tillsammans med leverantörer och bedömningssystem arbetar Bravida för att göra information om miljöbedömda produkter mer lättillgänglig. På så sätt underlättar vi valet av energi- och miljömässigt bättre installationer.

Vår egen miljöpåverkan

Bravidas mest betydande interna miljöaspekter utgörs av områdena resor, transporter och avfall. I koncernen finns totalt över 6 000 leasade fordon, vilket medför både fossilberoende och negativ klimatpåverkan. Vårt viktigaste miljömål är därför att minska drivmedelrelaterade utsläpp av CO2 per kilometer med minst tre procent årligen. Åtgärderna sträcker sig från central till individnivå, och handlar om att minska körsträcka, se över eller byta ut bilar, och att köra mer sparsamt.

Inom Bravida bedriver vi verksamheten i enlighet med nationella lagar, krav och bestämmelser. Vårt ledningssystem och våra gemensamma arbetssätt är avsedda att minska riskerna för föroreningar eller andra olägenheter för människors hälsa eller miljön. Bravidas verksamhet omfattas inte av anmälnings- eller tillståndskrav för miljöfarlig verksamhet.