Energieffektivt campus för Sjundeå kommun

Bildningscampuset Sjundeå hjärta visar hur man kan samla en kommuns olika funktioner under ett och samma tak – och samtidigt ta hänsyn till energieffektiviteten. Bravida ansvarade för elentreprenaden för den nya byggnaden.

FI-Siuntio campus-690x460px.jpg

Bildningscampuset Sjundeå hjärta är Sjundeå kommuns största investering någonsin. Campuset stod färdigt sommaren 2022 och öppnades i etapper. Campuset inrymmer en finsk- och svenskspråkig skola, ett bibliotek, ungdomstjänster samt ett familjecenter som kombinerar rådgivning, familjearbete och elevvård. Byggnaden är i två våningar, och lokalerna har skapats för att vara enkla att anpassa för många olika användningsområden.

Projekt med pressad tidplan
Campuset började byggas i juni 2020. Över 20 entreprenörer utförde entreprenaden på den nya 8 100 kvadratmeter stora fastigheten. De jobbade alla mot samma mål: det nya campuset måste bli klart innan skolårets start, eftersom såväl elever som lärare behövde nya, säkra lokaler till augusti 2022.

Sjundeå kommun har åtagit sig att effektivisera sin energianvändning och investera i energieffektiva fastigheter. Sjundeå hjärta är ett bra exempel på det. Campuset värms upp med jordvärme och producerar cirka 30 procent av sin elenergi med solpaneler. Kommunen förväntade sig att även entreprenörerna skulle följa energieffektivitetskraven samt ha en gedigen kompetens för att uppnå målen. 

Allt elarbete från samma entreprenör
Bravidas uppdrag innebar att sköta elarbetet på campuset. Elentreprenaden omfattade allt elarbete – belysning och belysningsstyrning, porttelefoner, brandlarmssystem, säkerhets- och signalljussystem, högtalarsystem, förstärkning av induktionsslingor, utebelysning, laddningspunkter för cyklar samt matningar för laddplatser för bilar.

Dessutom installerade Bravida 23 hybridstolpar på parkeringen för uppvärmning och laddning av bilar. Bravida levererade även energieffektiv och hållbar led-belysning till campuset. Belysningsstyrningen utformades så att belysningen justeras baserat på hur lokalerna används och hur ljust det är ute. 

Slutresultatet blev säkra och hälsosamma lokaler
Bravida genomförde elentreprenaden framgångsrikt och inom avtalad tid. Dessutom ansvarar Bravidas personal för att underhålla brandlarmssystemet och högtalarsystemet i två år efter att campuset har färdigställts.

Trots att det fanns ett stort antal entreprenörer på plats samtidigt på byggarbetsplatsen gick samarbetet utmärkt och professionellt. Det långvariga samarbetet, som byggde på förtroende mellan Bravida och huvudentreprenören, ledde till en bra arbetsupplevelse.

– Ur huvudentreprenörens synvinkel sköttes elentreprenaden mycket bra. Vi satte upp en välgenomtänkt arbetsordning där vi hade möjlighet att agera proaktivt så att arbetet ständigt var igång. Det rådde en god och konstruktiv anda på byggarbetsplatsen bland alla entreprenörer. Det är en förutsättning för att uppnå ett bra slutresultat, säger Veli-Pekka Heinäaho, byggplatschef på huvudentreprenören SRV.

Campusbesökarna fick nya, säkra och hälsosamma lokaler precis enligt den ursprungliga planen.

– Vi har fått en positiv återkoppling från slutanvändarna, avslutar Heinäaho.

 

FAKTA / Elentreprenad 
Kund: SRV Rakennus Oy 
Objekt: Bildningscampus Sjundeå hjärta 
Åtgärder: 
-Heltäckande elarbeten 
-Belysning och belysningsstyrning, inklusive utomhusbelysning 
-System för brandlarm, säkerhet, signalljus och högtalare 
-Porttelefoner, förstärkningar av induktionsslingor 
-Hybridstolpar för uppvärmning och laddning av bilar, laddplatser för el-cyklar, matningar för laddplatser för bilar. 
Entreprenadperiod: juni 2021–juni 2022